AfaRastaFa & Joe D
Gig Seeker Pro

AfaRastaFa & Joe D

Band Hip Hop Reggae

Calendar

This band has not uploaded any videos
This band has not uploaded any videos

Music

Press


This band has no press

Discography

True Hip Hop (2009)

Degenartion Of Generation (cooming soon - 2010)

Photos

Bio

Tento projekt vznikl v létì roku 2008,kdy se AfaRastaFa a Joe D dohodli na spoleèné spolupráci a zasazení koøenù politického Hip-Hopu v Èechách.
Už nás pøestávalo bavit nadále pøihlížet tomu, kam se Hip-Hop v èesku dostává.Pøestalo nás bavit poslouchat hipec o sebedokonalosti,prachách,dìvkách a dalších tìchto vìcech.
Nechtìli sme psát vìci co se týkají Nás, ale všech co jsou okolo nás.Už nemùžeme nadále pøihlížet tomu co se ve Svìtì dìjì a jak babylon(system)nièí celý svìt.
Neodsuzujte Hip hop, on nemùže za to co z nìj lidi udìlali !!
Naše texty se zabývají sociálními problémy, policejní brutalitou,odporem k nacismu a rasismu, o tom jak hladový dìti každý den umírají a o bezohlednostia sobeckosti lidí.
Takový Je pravý hip Hop!!!
Nebuïme lhostejní k tomu co se dìje!

AfaRastaFa - O muziku se zajíma už od ultého vìku ale k mikrofonu se poprvé dostal když mu bylo 14 let.Rapoval v hardcorové skupinì Hated.v 15 letech zaèal zpívat a rapovat ze supinou Kakaový domeèek, která se ale po roce rozpadla.V 16ti koneènì sehnal sound system a zaèal zpívat reggae a dancehall ze sound systemem Notoric Natty se kterou hraje dodnes.Obèas i hostoval se zero rockers sound system a s Coltchou United ve Varšavì.Na zaèátku roku 2008 se zakládá nová jihlavská reggae skupina RastaFuhrer se kterou hraje dodnes.První singl, který AfaRastaFa nahrál s názvem Babylon Burnin se dostal na CD kompilaci Tic Tac Hip Hop Talents.Nyní spolupracuje z Joem D na novém politickém hip hopu v èechách a na solovém albu.Také je obèasný host skupiny HFD, kde hraje na conga a zpívá..

Joe D - K repu se dostal v 13 letech a to tak že ho pozval J-Kid z PIO SQUAD do studia, kde si taky nahrál svùj první track.Pak byla 3 letá pauza ve které psal texty a uèil se rap..Pak odcestoval studovat do Dublinu, kde se taky úèastnil freestyleového battlu a dodalo mu to další energii v tvorbì.V roce 2008 potkal afurastafu, který mu vysvìtlil spousty vìcí a dal jiny pohled na svìt a na rap..Od té doby pracuje na uplnì jiných tématech než doposud .Také zaèína pracovat na vlastní produkci instrumentalních podkladù a pracuje na svém solo albu Joe D Delirium Vol.1