ARIS TOMAS

ARIS TOMAS

BandHip HopRock

Aris Tomas is an Award Winning International Recording Artist, MC/DJ/Producer. E-mail: arisusa@aol.com Phone: + 306982452244

Biography

Born and raised in Elizabeth New Jersey. His music is a unique blend of hip hop, rock/pop, dance and world music elements. He is one of the first artists to record and popularize rap/remixes in the country of Greece.
1992 signed and released his debut album with MINOS-EMI as Modern Fears. The album included the song “Se Thelo” (I Want You) that has become a contemporary classic and can still be heard in the Greek night clubs today.
1994 released his second album with MINOS-EMI titled “Epithesi Apo To Ari”
1997 signed with PolyGram and released his third album “Sta Ksafnika”
1999 moved back to the US and started Wizard Records/Magical Island Music. Released his first song in America entitled “Bombero”
2000 release of first “Greatest Hits”
2001 released the single “Monaxia” and won best Greek artist award issued by the Canadian Embassy.
2003 released the Cat Steven’s song “Wild World” which was played in all over the US.
2005 records and releases single "Beautiful Lady"
2006 directed the success of the Tina Charles comeback with Top 5 Billboard Hit “Higher”.
2007 released the album “Reloaded” on Wizard Records which contained the #2 USA Dance Chart hit “Goin’ Up!” feat. Cyre’ that was also featured on US MTV.
2008 moved back to Greece and release the hit single “To Koritsi Tou Filou Mou” (Rap Version)
2009 collaborated again with Tina Charles on a remake of “I Love 2 Love” (Greek Rap Version)
2010 new album “Mou Aresoun Ta Koritsia”.

Lyrics

Beautiful Lady

Written By: Aris Tomas

Beautiful Lady
I like to see you dance, the way your bodies moving, mesmerizing with every little movement. You mystify me, Beautiful Lady

Monaxia 2010

Written By: Aris Tomas

Ena minima sou estila,
mes ap'to dikio.
Sougrapsa se skeftomo,
gia ola fteo ego.
Mazi me mia fotographia,
to kalokairia sta riha nera.
Ti vlepo tora kai dakrizo,
den andeho pia.

Pali mes thn monaxia mou
se thimithika.
Mesa s'ena dakri ida
pos se ehas.
Tora ksenihtao tis nyhtes,
psahno na se vro.
Ma, pali mes thn monaxia mou
hanome ego.

Tora nitho monos stin erimo,
aeotos me spasmena ftera.
Se adiyo fondo kaigome,
h dipsa mou esena zita.
Mia einai edo h ousia,
horis ena den boro.
Eisai h oasi mou, h zoi mou,
Horis esena den boro.

S'efharisto (Incomplete)

Written By: Aris Tomas

Mes ti siopi, me ragismeni kardia,
ena dakri pikro sto prosopo kilai.
Klino ta matia gia na me se do,
ma ti morfi sou vlepo pali.
Einai to melon tholo,
kai to spiti gimno.
Estimata sa domatia adia.

S'efharisto,
gia osa mou'kanes esi.
Mou kommatiases ti zoi,
kai me afises mes to keno.
S'efharisto,
pou mou kremises ta oneira.
Mou ta petakses mes ti fotia,
kai hathika mes ton kapno.

3's to proi sa mia skia, eisoume esi,
krimeni mes to hroma thn nyxtas.

Óå èÝëù

Written By: Aris Tomas, Georgos Papadopoulos

¢êïõ ôé ìïõ Ýôõ÷å ÷èåò ôï âñáäÜêé
ÌðÞêá ãéá ðïôü ó' Ýíá ìðáñÜêé
Ìåò óôï ìáãáæß üëïé ößëïé êïëëçôïß
Óôï âÜèïò ï DJ ðáßæåé ìïõóéêÞ
Ãýñù ìïõ ðáé÷íßäé, îåíÝñùôåò ìáôéÝò
ÓöçíÜêéá, êïñìÜêéá êáé Üëëåò áãêáëéÝò

Óôçí Üêñç ôçò ìðÜñáò ðáßñíù ìÜôé îáöíéêÜ
¸íá ðáéäß íá ìå êïéôÜæåé ðïíçñÜ
Äå äßíù óçìáóßá, êïéôÜæù ãåíéêÜ
Áñ÷ßæåé Ýíá ôñáãïýäé, ðïõ ãïõóôÜñù áðü ðáëéÜ
¼ðùò ðáßæåé ôï êïììÜôé, ìïõ êëåßíåé ôï ìÜôé
Óáí íá ìïõ ëÝåé êÜôé êáé Ýñ÷åôáé êïíôÜ

Ìïõ ëÝåé: "Ðþò óå ëÝíå;"
Ôçò ëÝù: "Ìå ëÝíå Ãéþñãï"
Ç íý÷ôá Ý÷åé öåããÜñé
Káé ôá ó÷åôéêÜ
Ìå ðéÜíåé áðü ôç ìÝóç
ÁðÜíù ìïõ áêïõìðÜ
Óôá ìÜôéá ìå êïéôÜåé
Êáé ìïõ ëÝåé ôñáãïõäéóôÜ:

Äåí ìðïñþ í' áíôéóôáèþ
Óå èÝëù, óå èÝëù
¼óï êáé íá ðñïóðáèþ
Óå èÝëù, óå èÝëù

- Ôé èÝëåéò;
- Óå èÝëù.
- Who, me?
- A-ha.
- Ôé èÝëåéò;
- Áõôü!
- Yeah? C'mon!

Ç 924 Ýîù ðåñéìÝíåé
H ãêüìåíá ôç âëÝðåé êáé, öõóéêÜ, ðáèáßíåé
"Ðïõ ðÜìå;", ñùôÜù, "¼ðïõ èåò åóý"
ÐáôÜù ôï ãêÜæé êáé öåýãù óôç óôéãìÞ
Óå Ýíá ôåôáñôÜêé öôÜíù óôç öùëéÜ
Ìå ôÝôïéï êïëëçôÞñé ôçí Ý÷ù ôç äïõëåéÜ

Äå èá ðñïöôÜóù
Ìïõ óêÜåé äõï öéëéÜ
Óôá ìÜôéá ìå êïéôÜåé
Êáé ìïõ ëÝåé ôñáãïõäéóôÜ:

Äåí ìðïñþ í' áíôéóôáèþ
Óå èÝëù, óå èÝëù
¼óï êáé íá ðñïóðáèþ
Óå èÝëù, óå èÝëù

Ôé åßí' áõôü ðïõ èÝëåéò; Óåî!
Ôé åßí' áõôü ðïõ èÝëåéò; Óåî!
Ôé åßí' áõôü ðïõ èÝëåéò; Óåî!
ÈÝëåéò; ÈÝëù! Íáé! Óåî!

¢êïõ ôþñá ãéáôß öôÜíù óôï æïõìß
Ôçò ìéêñÞò ôï... óôÜæåé êïíôåýåé íá ÷õèåß
ÊÜôù ìå ôñáâÜåé, ìå êõëÜåé óôï ÷áëß
"Ðåò ìïõ, ìùñü ìïõ, ìå èÝëåéò êé åóý;"
"You know I do, baby" êé åêåß ðïõ ôåëåéþíù
ÖùíÜæåé: "¸ëá ìáæß ìïõ ôþñá, ëéþíù!"

Êáé ôç óôéãìÞ ðïõ ôï êýìá
Ìáò öÝñíåé óôç óôåñéÜ
Óôá ìÜôéá ìå êïéôÜæåé
Êáé ìïõ ëÝåé ôñáãïõäéóôÜ:

Äåí ìðïñþ í' áíôéóôáèþ
Óå èÝëù, óå èÝëù
¼óï êáé íá ðñïóðáèþ
Óå èÝëù, óå èÝëù

Konda Sou

Written By: Aris Tomas, Georgos Papadopoulos

Irthe h ora na horisoume
ti lipi soudiokse makria
niotho gia sena
toso trifera
sto leo pos tartho ksana

Tha'thela na mino konda sou,
Konda sou, na mino, konda sou.
Tha'thela na mino, konda sou
gia panda, konda sou.

Ôï êïñßôóé ôïõ ößëïõ ìïõ 2008

Written By: A. Ôüìáò , K. Ôóåñùíçò

¸÷ù Ýíáí ößëï, ôïí ëÝíå Êùíóôáíôßíï, Ý÷åé ìéá ãêüìåíá, ôçí âëÝðù êáé ôá öôýíù

×ôåò ôï âñáäý óå Ýíá ðÜñôé Þìáóôå ìáæß, åãþ, ï êïëëçôüò ìïõ, Þôáíå êáé áõôÞ.

Äþäåêá ðáñÜ, üëá êáëÜ. ÃÝëéá, ìåæåäÜêéá êáé îýäéá óôç óåéñÜ.

Åäþ ôï óôüñé êÜíåé ìéá óôñïöÞ, ðÝöôïõíå ôá öùôÜ, áëëÜæïí ïé ñõèìïß.

Ï äéêüò ìïõ Þôáí ëéþìá, îåñü óôïí êáíáðÝ êáé ç äéêÜ ôïõ íá âñÜæåé óáí õãñü óôïí Üñãéëå.

Ôçí åßäáìå ôé öÜóç, ôçí åßäå êáé áõôÞ êáé Þôáí íá ãßíåé ôïõ ôÝëïõò ç áñ÷Þ.

ÃõñíÜåé îáöíéêÜ, ìïõ ëÝåé óôï áõôß «¢ñç, óå èÝëù», äåí ìðïñåß íá áíôéóôáèåß!

Ôçò ëÝù «ìùñÜêé, êáé íá èÝëù äåí ìðïñþ. Åßóáé ãõíáßêá ößëïõ ìïõ. Äåí ãßíåôå áõôü»

Èá øÜîù ãéá íá âñù ìéá Üëëç áãáðþ, óå êáíÝíáí íá ìçí áíÞêåé,

íá öýãïõí ïé ôýøåéò ëßãï íá ÷áñþ

Ðñéí 2 ÷ñüíéá óôç ËÞìíï, Þìáóôáí ðáñÝá. Åãþ êáé Harris ðïõ ôá'÷å ìå ôçí Ñåá.

Ôï êáëïêáéñÜêé ôïôå óôï íçóß. Åãþ, ôï öéëáñáêç, Þôáíå êáé áõôÞ.

Óôçí ãáëÜæéá ëßìíç ãéá ìðÜíéêç âñáäéíü, êÜíáìå Ýíá ãÜñï ìå êïéôïýóå ôï ìùñü.

Ìéá ôñåëÞ éäÝá ðáßñíåé áð'ôï ìõáëü ìá åßíáé ãõíáßêá ößëïõ ìïõ êáé îÝñù ôï óùóôü.

Èá øÜîù ãéá íá âñù ìéá Üëëç áãáðþ, óå êáíÝíáí íá ìçí áíÞêåé,
íá öýãïõí ïé ôýøåéò ëßãï íá ÷áñþ

ÕðÜñ÷åé ìéá ÅëÝíç áðü ôç Èåóóáëïíßêç ðïõ Ý÷åé âÜëåé óôü÷ï íá ðáßñíåé ðÜíôá íßêç.

Ðåßñå Ýíá îåíÝñùôï, ãåñü, Ìáñáæü. Ãéá íá ôçò öñïíôßæåé êáé íá ôçò ôá ÷þ.

Ôçí åßäá óôçí Ðåñåéá, óå Ýíá ìáãáæß. Ìïõ'êëåéóå ôï ìÜôé êáé öýãáìå ìáæß.

Ìå ðÞñå óôç «ìðÝìðá», ðáñáëéáêÜ, êÜôù áðü ôï öåããÜñé. ôÝëïò! ¢íôå ãåéá!

Discography

1991 – We Got To Love (Eva Records)
1992 – E Anametrisi (Minos-EMI)
1993 – Epithesi Apo Ton Ari (Minos-EMI)
1994 – Konta Sou (Minos-EMI)
1996 – Ta Flogera Sou Heili (PolyGram)
1997 – Sta Ksafnika (PolyGram)
1999 – Bombero (Magical Island Music)
2000 – Greatest Hits (Magical Island Music)
2001 – Mes Tin Monaxia Mou (Magical Island Music)
2003 – Wild World (Wizard Records)
2005 – Beautiful Lady (Wizard Records)
2006 – I Love Rock ‘N Roll (Wizard Records)
2007 – Goin’ Up! (Wizard Records)
2007 – Reloaded (Wizard Records)
2008 - To Koritsi Tou Filou Mou (Wizard Records)

Videography

1992 - E Ekthikisi Tou Karagyozi
1993 - Se Thelo
1993 - Etsi Einai
1994 - Fae Th Banana
1995 - Konta Sou
1997 - Ta Flogera Sou Heili
2001 – Mes Ti Monaxia Mou
2007 - I Love Rock 'N' Roll (Greeklish Version)
2008 - To Koristi Tou Filou Mou 2008
2008 - S'efharisto
2008 - Kommatia Ginomai
2008 - Beautiful Lady (United World Mix)
2009 - I Love 2 Love (Greek Rap Version) feat. Tina Charles

Set List

ARIS TOMAS

1. Moy Aresoun Ta Koritsia
2. To Koritsi Tou Filou Mou (Rap Version)
3. Rapper delight / Good Times
3. The Breaks
4. Last Night A DJ Save My Life
6. I Love Rock N Roll (Greeklish version)
7. S'efharisto (Rock Version)
8. Kommatia Ginomai
9. Ta Flogera Sou Heili
10. Konta Sou
11. Beautiful Lady
12. Se Thelo

The VINYLISTIX
(Performing party songs from the 70's - 80's)

1. Holiday
2. Stayin' Alive
3. Upside Down
4. Part Time Lover
5. Girls Just Wanna have Fun
6. Touch Me
7. Call Me
8. I'm So Exited
9. Thriller
10. Funky Town
11. Super Freak
12. Get Down On It
13. Should I Stay Or Should I Go
14. Beat It
15. Voulez Vou (ABBA Medley)
16. Rasputin (Boney M Medely)
17. I Will Survive

and many more!