Brain Candies
Gig Seeker Pro

Brain Candies

Band Rock Rock

Calendar

This band has not uploaded any videos
This band has not uploaded any videos

Music

Press


"ä÷ìéô ùì äæåëéí"

áîùê ëîòè ùðä ò÷áðå àçøé ëì ùìá åùìá áúçøåú äìä÷åú äöòéøåú Urban MotoMusic 2007. äùúúôðå ááçéøú äìä÷åú, äééðå áçöé âîø, áéîé äçæøåú òí àáéá âôï, òã ùäâòðå ìâîø äâãåì áãéæðâåó. ùîåðä ìä÷åú öòéøåú ðúðå àú äåôòú çééäí îåì àìôé àðùéí, àáì ø÷ àçú ì÷çä àú ëì ä÷åôä- ìä÷ú Brain Candies. àçã äôøñéí ììä÷ä äæåëä äéä äô÷ú ÷ìéô î÷öåòé ìùéø ùìä, îúðú îåèåøåìä èìôåðéí ñìåìøééí. äãøê äééúä àøåëä, àáì äðä æä ÷åøä, ìôðéëí ä÷ìéô ùì ìä÷ú Brain Candies
áùíTake it Slow. - Nana10.co.il


"ä÷ìéô ùì äæåëéí"

áîùê ëîòè ùðä ò÷áðå àçøé ëì ùìá åùìá áúçøåú äìä÷åú äöòéøåú Urban MotoMusic 2007. äùúúôðå ááçéøú äìä÷åú, äééðå áçöé âîø, áéîé äçæøåú òí àáéá âôï, òã ùäâòðå ìâîø äâãåì áãéæðâåó. ùîåðä ìä÷åú öòéøåú ðúðå àú äåôòú çééäí îåì àìôé àðùéí, àáì ø÷ àçú ì÷çä àú ëì ä÷åôä- ìä÷ú Brain Candies. àçã äôøñéí ììä÷ä äæåëä äéä äô÷ú ÷ìéô î÷öåòé ìùéø ùìä, îúðú îåèåøåìä èìôåðéí ñìåìøééí. äãøê äééúä àøåëä, àáì äðä æä ÷åøä, ìôðéëí ä÷ìéô ùì ìä÷ú Brain Candies
áùíTake it Slow. - Nana10.co.il


"îîú÷éí àçøéí"

äùìéùéú ùäëé ÷øåáä ìòðééðå, áøééï ÷ðãéæ, ìä÷ú "øå÷ ÷ìàñé". ìà äöìçúé ìçùåá òì ìä÷åú îñåéîåú ùäéà ãåîä ìäï. äí ðåèéí ìöã äëáã ùì äñé÷ñèéæ, îäëéååï ôñéëãìé (åìà äáìåæé ðâéã). äí áöòå ÷àáø áðæåðä ìàîéìé îùç÷ú ìëáåãå ùì áàøè. ìà éåãò òã ëîä äí ãéé÷å (æä ðùîò ãåîä îàåã) àáì îáçéðú áéöéí äáéöåò ìà ðôì îùì øå÷ôåø ùøàéúé ìôðé ëîä çåãùéí áàåúå î÷åí. àçøéå äéä ùéø îòåìä, into the brain, ùä÷éð÷ñ ìà äéå îúáééùéí ìäìçéï. îääøîåðéä òã ñåìå äâéèøä- îãäéí. áìä÷ä âéèøä+æîø-áñ-úåôéí-÷ìéãéí, ëåìì äøîåðéåú ÷åìéåú ëøàåé. äøáä ôåèðöéàì éù ìäí, ëãàé ìò÷åá. - tapuz.co.il


"îîú÷éí àçøéí"

äùìéùéú ùäëé ÷øåáä ìòðééðå, áøééï ÷ðãéæ, ìä÷ú "øå÷ ÷ìàñé". ìà äöìçúé ìçùåá òì ìä÷åú îñåéîåú ùäéà ãåîä ìäï. äí ðåèéí ìöã äëáã ùì äñé÷ñèéæ, îäëéååï ôñéëãìé (åìà äáìåæé ðâéã). äí áöòå ÷àáø áðæåðä ìàîéìé îùç÷ú ìëáåãå ùì áàøè. ìà éåãò òã ëîä äí ãéé÷å (æä ðùîò ãåîä îàåã) àáì îáçéðú áéöéí äáéöåò ìà ðôì îùì øå÷ôåø ùøàéúé ìôðé ëîä çåãùéí áàåúå î÷åí. àçøéå äéä ùéø îòåìä, into the brain, ùä÷éð÷ñ ìà äéå îúáééùéí ìäìçéï. îääøîåðéä òã ñåìå äâéèøä- îãäéí. áìä÷ä âéèøä+æîø-áñ-úåôéí-÷ìéãéí, ëåìì äøîåðéåú ÷åìéåú ëøàåé. äøáä ôåèðöéàì éù ìäí, ëãàé ìò÷åá. - tapuz.co.il


Discography

After a Year of hard work, we Have Released our Very first E.P "Prepare to Be Amazed". november 2007.

Photos

Bio

Originally formed in jan 2003, this band had known break-ups, build-ups and several line-up changes over the years but never lost its unusual and infrequent spirit and magic. basically influenced by the great artists of the sixties and seventies, psychedelia (British and American) classic rock'n'roll and progressive rock and you can obviously see that in the band's format: guitarist+lead singer, keyboard player, bassist and a drummer.
The band Had been dicovered as an amazing show-making group, putting their hearts on stage
in a way, you can't just get through without being cast under their spell.
In late 2005, after a long break-up, The bands' current lineup was assembled with Yuval and Cull with founding members: Eyal Pik & Nir Jonas.
2007 was the year for the candies to start their way to the top. after winnig the Motorola Moto - Music contest, They have a Video on Israeli T.V, and they released their first E.P after a Year of hard work. Performing all over the country.
The band's sound is spacy and some might say hypnotic practicing complexed vocal harmonies. Prepare to be amazed...