Dimitris Zervoudakis
Gig Seeker Pro

Dimitris Zervoudakis

| INDIE

| INDIE
Band World Folk

Calendar

This band has not uploaded any videos
This band has not uploaded any videos

Music

Press


"D. Zervoudakis gives us some magic."

? ??µ?t??? ?e?ß??d???? de ?a???eta? se ?a???a?. ???eta? µe ???µa sa???????t??? ??a ?a µa? µ??se? se ??? t?? ???µa s??a?s??µ?t?? p?? p??????? ap? ta t?a???d?a t??, ta ?p??a ?????a t??a ????? t? d??? t??? fa?at??? ?????. ?a? ?a??s???se st?? pa?ast?se?? p?? d??e? st?? ???a?a, ???e ?a?as?e?? ?a? S?ßßat?, ?????t?? µa? p?? «de µ?? a??se? t? a?t?µ???µa, µp??e?te ?a ??ete t? ???µ? sa? a??? de? ?a t? ??te». ??t? ? e?a???? pe??e??? f??s? ???ße? µ?sa t?? t? a???ß?? a?t??et?, ?a??? p??spa?e? µe t?? d??? t?? t??p? ?a «??p??se?» t??? ß??eµ?????, ?a se ???se? ?a epa?astat?se?? ?a? te???? ??? µ??? ?a pe?? t?? ???µ? s??, a??? ?a t?? f????e??.
?? ????? s??e???eta? pa?a??t?


?ate??e?a? sta ßa??? µa? ????e?, µe t? t?a???d? «??e?p?ta», st? ?p??? eµpe????eta? ??t???? e??t?sµ??, ? ?p???? µ?s? t?? ß?a???? f???? t?? d?a??eta? st?? ??sµ?. ? «?????a», ??a t?a???d? ap? t?? te?e?ta?? t?? d?s?? µe t?t?? «??? ?a a?ap?e?s?», µa? af??e? ??a ap??sd????st? ?aµ??e?? ?a? ? ??s??a? ???fe??? st? ß???? p???a?e? ????, µe t?? st???e??µ??e? t????e? t??. ? e???t?ta ?a? ? a??e?t???t?ta p?? e??e?pe? st?? µ??e? µa? e??a? eµfa??stat? ?a? µa? p??a??e? «Sta ?aµ??? ?a? sta ????», e?? µa? ?a?e? st? «G?????a ??t?p?a» µe ??t??? ????? ?a? a?s??s?asµ?. ? d?a???????t?ta t?? f???? t?? se a????e? ?a? se ???e? p?? s?ept???st? sta p???µata. St?? a?ap?µ??? «??ate?a ?aßa?????» s??a?t??ta? e?t????? t? µp?s? µe t?? p??s?p???t?ta t?? T???? ???????? ?a? ta up-beat t?µpa?a t?? Ta??s? ???a???t?. ?a? d??e? st? p??t? t?? a???e?a ?a? t?? ?ea??sµ? ????? ?a ta ?a???p??e?, ?a? s?????a de? ap?p??e? ??sta???a, a??? t? p????aµµa a?t? e??a? ???ta?? ?a? µa? µetaf??e? e????e? ??????? ?a? a????p??e?.

?pe?ta, st?? s???? a?eßa??e? ? ?ea?? t?a???d?p???? S?f?a Ge???a?t??, ? ?p??a µa? ?d?se de??µata ??af?? st?? te?e?ta?? d?s?? t?? ?e?ß??d??? ?a? t??a a?aµ????µe t?? p??t? p??s?p??? t?? d?s??, ap? t?? ?p??? µ?????eta? µa?? µa? t?a???d?a. ??e? tsaµp???? st?? e?µ??e?a t?? ?a? ?a t??µ??saµe ?a p??µe ?t? e?e??sseta? st? ?????? p?e??? t?? Tessa???????? t?a???d?p????. ?e t? µest? t?? e?µ??e?a, t?? e?a??et???? µp?se? ??te? t??, de? ?a???eta?. ?????e? ?????? ?a? µetaf??e? t? t?a???d? st?? ??sµ?. «?, t? µe p?????e?» µa? t?a???d? ?a? ? ?e??p? ??a???????? ?e?t? µe t? a????te?? t??, ??a ?a d?se? ???? sta ße???d??a d??t??a t?? ??µ?t?? ??????µ?d? ?a af?e??s??? st? p????. «???a?», «??? ?a a?ap?e?s?», «?????? ??e???», µe ?eµ?te? e?????st??se??, a??et? ??e?t??sµ??e?, p?? µa? d????? t? ??s? st? e??t?µa p?? ?a a?ap?e?s??µe.

? Ge???a?t?? «t?a???e?» se ???sµ??e? st??µ??, ????ta? ?µ?? t? ?a??? s??a?s??µa st? f??? t??. «? ?e?µ??a? t???, ? ?????? d??? µa?» ??e? ? ?e?ß??d???? p??? µa? t?a???d?se? t?? «??????». ?a apa?a?t?ta «Se?t???a d??t?a», «S??ft?µa? ?a a????? s?µpe??f???», «?? t?? a??p?? ???µa» ?a? «??a?e ?a e?µa? ??p???? ?????», «Te???a µa ?a? p????», «??da ??a? f???», «??????», «?e t? ???µ? ?a ?a??eta?», «?a??? p?t? ßa??? ts????a» e??a? ???sµ??a ap? ta t?a???d?a p?? s?µp????sa? t?? ?aµß? e??? sf??t?deµ???? p?????µµat?? µe s?st? ???. ???s??te, t????, t?? a?? Tom Waits e?µ??e?a t?? ?e?ß??d??? st? e?a??et??? «G??µµa se ??a? p???t?», a??? ?a? ta a?????f???ta «??e?t??f??a ?a??d?a» t?? Ge???a?t??, p?? pe?????f??? t?? a?????? Tessa??????.

??t??e? e?daµe ??a p????aµµa µe µa????, p??? s??a?s??µa ?a? a???e?a p?? de? p??pe? ?a ??sete.
- http://www.in2life.gr/delight/goingout/articles/192535/article.aspx


"D. Zervoudakis said "no in everything""

??? t?t?? «??? se ??a» ?d?se ? ??µ?t??? ?e?ß??d???? st? µ??s??? pa??stas? p?? pa???s?ase st?? ???a?a t?? d?? p??????µe?e? ?a?as?e??? ?a? ? ?p??a ?a s??e??ste? ??e? t?? ep?µe?e? ?a?as?e??? t?? ?a?t??? a??? ?a? t?? p??t? t?? ?p??????. ??a? t?t??? p?? pa?ap?µpe? se e?e??? t?? ap?ste?t? ??f?f???a ??a t? de?te?? µ??µ???? d????ta? ??a ?e???a?? ?a? saf?? µ???µa ?a? ??a? t?t??? p?? de ???s?µ?p??????e ?a????? ?ata???st??? a??? ta?????e? st?? pa??stas? ?at? t? d????e?a t?? ?p??a? ta t?a???d?a pe??p?????ta? µe aste?e? ?st???e? ?a? p????? a???e?e? t?? p?a?µat???t?t?? µa?…
?p? t? Tessa??????, ?p?? ?a? d?aµ??e? µ???µa, µa? ???e µe µ?a ßa??tsa ?eµ?t? t?a???d?a ?a? µe µ?a e??e?t? pa??a. ?a t?a???d?a p???????ta? ap? t?? p???????? ?a???te????? t?? p??e?a ?a? ap? µ?a ??a d?s????af??? d???e?? ? ?p??a ?a ?????f???se? µet? t? ?a???a??? e?? ? pa??a t?? ap?te?e?ta? ap? µ?a ?µ?da ?µpe???? µ??s???? ?a? t? s???d??p??? t?? ?a???t???? ta te?e?ta?a t??a ?????a, S?f?a Ge???a?t??. ? S?f?a Ge???a?t?? e??a? µ?a ??a t?a???d?p???? p?? ???e? ??? ?a? pe??ss?te?? a?s??t? t?? pa???s?a t?? st?? ?a???te????? ???? ???? t?? e?a??et???? f???? t?? a??? ?a? t?? d??at?t?t?? t?? st? s???es? ?a? t? st?????????.

? ??a ?ta? p???? 11 ?a? µ?s? ?ta? ta f?ta ?sß?sa? ?a? ? s???? t?? ???a?a? ??µ?se ap? t??? p??ta????st?? t??. ?? «S?????µ? ?at??a» ?ta? t? p??t? t?a???d? t?? ß?ad???, ??a t?a???d? d??at? ?a? s??????t??? t? ?p??? ?a pe???aµß??eta? st?? ep?µe?? d?s????af??? d???e?? t?? ?a???t????. ????????sa? ??p??a ??µµ?t?a ap? p??????µe?e? d???e??? t??, ?p?? t? «Sta ?aµ??? ?a? sta ????», t? «?????? ??e???», t? ?p??? e?µ??e?se µa?? µe t? S?f?a Ge???a?t??, t? «??e??e?? pt?s?», «?? p?ta?µa s??» ?a? t? «?,t? µe p?????e?». ? ß?ad?? ?ta? a??µa st?? a??? t?? ?a? ? ?a???t????? e??e ?d? ?ataf??e? µe t?? at??e? ?a? t? ????µ?? t?? ?a µetat???e? ??a ???????? µa?a?? se µ?a µe???? pa??a…
? ????? ?a? t? µ????f??? d????e ?at?p?? st? S?f?a ??a ?a µa? t?a???d?se? ??p??a t?a???d?a ap? t?? p??t? p??s?p??? t?? d?s?? µe t?t?? «????af??? ??e??a». ?? ?a???µe?? «?a??tsa ?aµ???» ?a? t? «??sta» µa? ?d?sa? µ?a ?d?a ??a t? ???a??e?a p??s????s? t?? t?a???d?p???a?, ?p?? t???se ?a? ? ?d??? ? ??µ?t??? ?e?ß??d????, ?a? µa? ??µ?sa? p??sd???e? ??a t? µ?????.

?? p????aµµa s??e????ta? ????? staµat?µ?, ?ta? ??p??a st??µ? µ?sa st? ????? ? t?a???d?st?? ?e????se µ?a ???st? f?s?????µ?a. ????? ?ta?; ? T?d???? ??t????? ap? ta «?a????? ?ad??f?a»! ?? d?? ?a???t???e? ????? s??e??aste? st? pa?e???? ?a? ?p?? f????e ? e?t?µ?s? p?? t??fe? ? ??a? ??a t?? ???? p??pe? ?a e??a? µe???? ?a? aµ??ßa?a. ?? «?a?? ?a??d?» ?a? t? «??????» ?ta? d?? t?a???d?a p?? e?µ??e?t??a? ?s? ? ?ea??? ?a???t????? ß??s??ta? ep? s?????.
????? a??µ? t?a???d?a a???????sa? ?a? µ???sta µe???? ap? ta p?? a?ap?µ??a ?at? t? d????e?a t?? ?p???? t? ????? de staµ?t?se ?a t?a???d?. ?? «G??µµa s’ ??a? p???t?» se p???s? t?? ????? ?aßßad?a, «?? ?e???de?», t? «?a??? p?t?, ßa??? ts????a», t? «??? ?a? ?a ??a?µe» t?? ?a???? Ga???ts??, «?’ a?e?p?ta» ?a? t? «??a?e ?a ‘µa? ??p???? ?????» p?? pe?????fe? t?s? ?a???a t?? ?at?stas? t?? ???a? µa? ?ta? µe???? ap? a?t?.
? ??a ?ta? pe?asµ??? ?a? t? p????aµµa p??s?a?e st? t???? t??. ?? «??? ?’ a?ap?e?s?» se µ?a e?µ??e?a ?eµ?t? ??tas? ap? t? S?f?a Ge???a?t?? ?a? t? «?????» ??a a??µa ?a???????? ?a? a?????f???t? t?a???d? t?? ?a???t???? ?ta? d?? ap? ta te?e?ta?a t?a???d?a e?e???? t?? ß?ad???. ? ??a ???te?e p???? 4 ?ta? t? p????aµµa ?ftase st? t???? t??.

? µ??s??? pa??stas? ?ta? s?????a ???tast???tat?, af?? ? ??µ?t??? ?e?ß??d???? ?a? ? pa??a t?? ??a pe??p?? t?sse??? ??e? t?a???d??sa? ?a? ?pa??a? a????asta ?a? astaµ?t?ta. ?? ?a? ep??e?a ?a µ?? sa? µetaf??? ??t? ap? ta ????a ?a? ta aste?a t??, ?a??? ??? ap? t? p?a?s?? t?? s???e???µ???? ß?ad??? ?s?? ??a?a? ??t? ap? t? s?µas?a t???, de? ?a µp????sa ?a pa?a?e??? ?a sa? µetaf??? t?? te?e?ta?a f??s? t??… «F?ß?? e??a?, ad??f?a, ??a f?? ?a t?? ?????µe ?a f??e?…». ??a f??s? µ???? ?a? ?µ?? t?s? d??at? a? t? s?efte??…
S?µe?a ?a? t?? ep?µe?e? t?e?? ?a?as?e??? e??a? ? e??a???a sa? ?a ap??a?sete t? ?? - http://www.musiccorner.gr/?p=44388


"Dimitris Zervoudakis in Avlea"

??a e?a??et??? ß??d? pa??a µe t?? a?ap?µ??? t?a???d?p??? ap? t?? Tessa??????. ? ??µ?t??? ?e?ß??d???? ep?st?e?e st?? ????a ??a µe????? eµfa??se?? ?a? t? ap?t??esµa p?? µa? pa???s???e? e??a? ??t? pa?ap??? ap? e?a??et???.
Se ??a p????aµµa ??a ??a ta ???sta µe a?ap?µ??a t?a???d?a ap? ta 25+ ?????a st? e??????? t?a???d?. T?µ????t?? µa? t?a???d?a ap? t?? p??te? t?? p??s?p???? d?s????af?e? a??? ?a? ap? t?? te?e?ta?e? t?? d???e?e?, µa? ??t?e? “p?? ?a a?ap?e?s?” a??? ?a? ta?t?????a µa? pa??t???e? p?? “?s? µa???? ?a? ? d??µ?? µa? ?a? a? fa??eta?” ??a µp????µe ?a ta f????µe sta µ?t?a µa? f??????ta? ??a µe???? ??? se ??a a?t? p?? ?????ta? ???? µa?. O ???ta? e?a???sseta? µe t?? aµf?sß?t?s?, ? ??p? µe t? ?a??, t? ta??d? µe t?? p?????sµ?:G??µµa se ??a? p???t?, ??ate?a ?aßa?????, ?e???de?, ?µe???????, Te???a ?a? p????, Se?t???a d??t?a, ?a??? p?t?, S??ft?µa? ?a a????? s?µpe??f???, ??? ?a? ?a ??a?µe, ??????, ?a a?e?p?ta, ??? ?a a?ap?e?s?, ???? ?.?.
?a?? t?? ? S?f?a Ge??a?t?? p?? e?t?? ap? p??? ?a?? s????t?? d?a??t? ?a? e?p???t??? f??? a??? ?a? µe t?? d??se?? t?? pa???s?a d??e? ??a p??? ?µ??f? ?a? d??se?? t??? st? ß?ad??.
G?a ???e? ???p?? pa?ast?se?? a??µa ?a? s???e???µ??a ??a t?? ??e? t?? ?a?as?e??? t?? ?a?t??? se µ?a ap? t?? ?a??te?e? µ??s???? s????? t?? ????a?. ??? t? ??sete ??a ?a???a ????.
???s??? s???? ???a?a
- Thanos Teg


Discography

- “Akrovatis” (The acrobat) (Minos 1989)
- “Apo Marti kalokairi” (March is the beginning of summer) (Minos 1992)
- Ehe to nou sou (Beware) (Minos 1994)
- Mia zoi stin idia taxi (A lifetime in the same class) by G. Zikas (Minos 1996)
- Kleise ta matia sou kai koita (Close your eyes to see) (Minos 1998).
- “Panselini chora” (Full moon Land) (Mylos 2001)
- “To mesa mou vouno” (The mountain that resides inside me) (2003) with Soulis Liakos (music and lyrics)
- “Sta chamila kai sta psila” (Low and high) (Polytropon 2006)
- “Pos na anapnephso” (How could I breath) (KYMA 2009)

Photos

Bio

Dimitris Zervoudakis was born and resides in Thessaloniki. He formed a band with colleagues, named “Neoi Epivates”.
A bit later the live performances of the band leads to discography. An independent production with friends-musicians, that D. Zervoudakis took personal care of during production. Entitled “Schetika paranomo” (Relatively illegal), was his first appearance in discography in 1985.
During 1987 he collaborates with G. Markopoulos for concerts and vinyl albums.His first personal work entitled “Akrovatis” (The acrobat) (Minos 1989) gets a warm welcome from the audience and gives D. Zervoudakis’ a place in the contemporary “quality” musical scenery.
Next, N. Mamagkakis chooses D. Zervoudakis for three songs in the “Mystika tragoudia” (Secret songs) album. Songs that he sang for others (Giorgos Kazantzis, Giorgos Andreou, Takis Vouis etc), D. Zervoudakis considers as his own songs.In 2005 he meets Manolis Galiatsos for the album “Tou magou ta paichnidia” (The magician’s games) (LM 036-2), with compositions by M. Galiatsos (music), poets’ verses (Kariotakis, Filiras) and of course of his own.
An almost 30 years music course, with 8 personnal albums made him one of the most important song writers and singers in Greek music scenery. He has created a unique music idiom with accoustic, rock, traditional and folk influences. He is cooperating with Sophia Georgantzi and a band of excellent musicians.