Direc-t
Gig Seeker Pro

Direc-t

İstanbul, Istanbul, Turkey | Established. Jan 01, 1996 | SELF

İstanbul, Istanbul, Turkey | SELF
Established on Jan, 1996
Band Alternative Rock

Calendar

Music

Press


"Direc-T Amerika'da"

21/08/2007

ÝSTANBUL - Rock müziðimizin iddialý genç gruplarýndan Direc-T dýþarýya açýlmaya kararlý. Ýngilizce albüm çalýþmalarýný sürdüren grup, 28 Eylül'de ABD'nin Ohio'daki Cincinati kentindeki MidPoint Müzik Festivali'ne katýlacak. Direc-T daha sonra New York ve Washington'da iki konser verecek. (Kültür Sanat)

- radikal newspaper-turkey


"Norah Jones'un oyu Bilge'ye gitti"

ÝSTANBUL - Direc-t'in solisti Bilge Kösebalaban'ýn bir þarkýsý, VH1-Song of the Year yarýþmasýnda finalist oldu. Ýnternet üzerinden ya da postayla yollanan parçalarla her sene düzenlenen yarýþmaya Gülce Duru'yla birlikte seslendirdiði 'Anything I've Done' ile katýlan Kösebalaban, aralýk ayý elemelerinde rock dalýnda finale kaldý. Tüm dünyadan eserlerin yarýþtýðý Song of the Year'ýn jürileri arasýnda Norah Jones, Grammy ödüllü prodüktörler, U2, Beyonce, Sting gibi isimlerle çalýþmýþ müzik adamlarý bulunuyor. 2005 ayaðý VH1-Save The Music Foundation tarafýndan düzenlenen yarýþmanýn beþ finalistinden biri olduðunu e-mail yoluyla öðrenen Kösebalaban, "Ben büyük bir Beatles hayranýyým, parça da yeni bir Beatles parçasý gibi oldu. Arkadaþým Gülce Duru, Fransa'da yaþýyor, tatile gelmiþti. O da sýký bir Beatles hayranýdýr. Bu parçayý onunla söylersem cuk oturur diye düþündüm ve stüdyoya davet ettim. Bir saatte bu düet ortaya çýktý. Kaydý On-Air'de yaptýk. Parçayý Gülce'yle sahnede de söyleyeceðiz umarým" diyor. Parça, ödül olarak tüm büyük yabancý plak þirketlerine, menajer ve yayýmcýlara yollanacak. (Kültür Sanat)

- Radikal Newspaper


"Norah Jones'un oyu Bilge'ye gitti"

ÝSTANBUL - Direc-t'in solisti Bilge Kösebalaban'ýn bir þarkýsý, VH1-Song of the Year yarýþmasýnda finalist oldu. Ýnternet üzerinden ya da postayla yollanan parçalarla her sene düzenlenen yarýþmaya Gülce Duru'yla birlikte seslendirdiði 'Anything I've Done' ile katýlan Kösebalaban, aralýk ayý elemelerinde rock dalýnda finale kaldý. Tüm dünyadan eserlerin yarýþtýðý Song of the Year'ýn jürileri arasýnda Norah Jones, Grammy ödüllü prodüktörler, U2, Beyonce, Sting gibi isimlerle çalýþmýþ müzik adamlarý bulunuyor. 2005 ayaðý VH1-Save The Music Foundation tarafýndan düzenlenen yarýþmanýn beþ finalistinden biri olduðunu e-mail yoluyla öðrenen Kösebalaban, "Ben büyük bir Beatles hayranýyým, parça da yeni bir Beatles parçasý gibi oldu. Arkadaþým Gülce Duru, Fransa'da yaþýyor, tatile gelmiþti. O da sýký bir Beatles hayranýdýr. Bu parçayý onunla söylersem cuk oturur diye düþündüm ve stüdyoya davet ettim. Bir saatte bu düet ortaya çýktý. Kaydý On-Air'de yaptýk. Parçayý Gülce'yle sahnede de söyleyeceðiz umarým" diyor. Parça, ödül olarak tüm büyük yabancý plak þirketlerine, menajer ve yayýmcýlara yollanacak. (Kültür Sanat)

- Radikal Newspaper


"O kadar çok direðe tosladýlar ki sonunda Direc-t adýný aldýlar"

Suat KAVUKLUOÐLU

Sadece bir yýl oldu ilk albümleri yayýnlanalý. ‘Rus Kozmonotlarý’ adý verilen albüm sessiz ve derinden yayýldý. Geçtiðimiz haftalarda ikinci albümleri ‘Olympos- Kýrýlmýþ Bir Dalga Gibi’ yayýnlandý. Ýki Adanalý ve bir Moldovalýnýn hayat verdiði Direc-t grubu, uzun yýllar plak þirketlerinin kapýsýndan geri çevrildi.

Hep ‘Býrakýn bu þarkýlarý da þöyle bir iki tane düzgün þey yapýn’ gibi öðütler aldýlar. Ama onlar, bugün yeni kuþaðýn en fazla sempati beslediði gruplardan biri. Sahne performanslarý çok beðeniliyor, hiçbir þarkýlarý es geçilmiyor. Grup yaptýðý müziði etnik öðelerin, Türk tatlarýn hamuruna katýldýðý grunge müziði olarak tanýmlýyor. Albümde bir þarkýda Mor ve Ötesi’nden Harun Tekin’in vokali var. Bir zamanlar Dario Moreno’nun seslendirdiði Sýra Sýra Selviler, albümün bir baþka sürprizi.

Ýzmir’de bir festivalde sizi izlediðimde ve oradaki izleyici tepkisini gördüðümde, hiç de kýyýda köþede kalmýþ bir grup olmadýðýnýzý gördüm. Nasýl baþardýnýz bu kadar sessiz, derinden ama hýzlý yol almayý?

Bilge: Basýn bu durumu çok fark edemedi ama Direc-t grubu tahmin ettiði kitleye ulaþtý. En baþýndan beri yaptýðýmýz iþin böyle bir noktaya geleceðini biliyorduk ama plak þirketleri dahil kimseye derdimizi anlatamamýþtýk.

Çok acý çektiniz mi kendinizi insanlara anlatma konusunda?

Bilge: Ne yollar, ne demolar eskittik bu uðurda! 2001’de Roxy Müzik yarýþmasýnda birinci olunca iþler biraz deðiþti. O ana kadar gittiðimiz her þirket bu müzik bu ülkede tutmaz deyip þarkýlarýmýzýn orasýný burasýný deðiþtirmeye çalýþtý. Kimi kendi bestelerini okutmak istedi. Kalbimizi çok kýrdýlar ama bu umurumuzda bile olmadý. Albüm daha çýkmadan demolarýmýzý dinleyen, konserlerimize gelen ve sürekli ‘albümünüz nerede’ diye soran Ýstanbullu ve Ankaralý bir kemik kitlemiz oluþmuþtu.

Ýstanbul, Ankara tamam da Türkiye çapýnda böylesi bir ilgi þaþýrtmadý mý sizi? Çünkü ilk albümünüz o kadar da iyi tanýtýlamadý...

Bilge: Evet, firmamýz underground bir firma olduðu için o kadarýný yapabildi. Ama güzel müzik er geç insanlara ulaþýyor. Bunu ilk fark ettiðimiz yer, Mor ve Ötesi, Gripin, Manga ile beraber Yeni Melek’te verdiðimiz konser oldu. Albümümüz çýkalý bir iki ay olmuþtu ama bir baktýk bütün þarkýlarý herkes ezbere söylüyor. Hatta müzik þirketimizin sahibi kendini tutamayýp aðlamýþ.

Özgür: Türkiye çapýnda da böyle bir ilgi beklemiyorduk. Fanta turnesinde anladýk.

Ýkinci albümünüzü de bu yüzden mi bu kadar erken yayýnladýnýz?

Özgür: Artýk konserlerde yeni þarkýlar çalmak istedik. Ýlk albüm þarkýlarýný dört yýldýr konserlerde söylüyorduk, yeni bir þeyler olsun artýk dedik. Bayaðý bir þarkýsý da hazýrdý ikinci albümün. Hýzlýca organize olduk.

Siz bir de ilk önce þarkýlarýnýzý Ýngilizce yazýp, sonradan Türkçe’ye çeviriyormuþsunuz, doðru mu?

Bilge: Evet. Benim yabancýlarla küçüklüðümden beri sýký bir iletiþimim var. Abim tur rehberiydi, onunla turlara giderdim. Ýyi bir dil eðitimi gördüm. Bir de Adanalý olduðum için Ýncirlik’te yabancýlarla diyaloglarým oldu. Beraber müzik yaptýk, eðlendik. O yüzden Ýngilizce yazmak daha kolay geliyor.

ÊPeki Türkçe, bu müzik türü ile iyi örtüþüyor mu?

Bilge: Vokal yaparken Türkçe’yi oturtmasý biraz zordur ama bunu baþardýn mý da gayet güzel yürür. Ýngilizce’nin daha akýcý bir tarafý var ama Türkçe söz yazmak da çok zevkli. Özgür’le beraber Türkçe’ye çevirdik þarkýlarý.

Çok eðlenceli, pozitif insanlara benziyorsunuz. Hep böyle þeyler duydum hakkýnýzda. Ama albümdeki sözlerde katran karasý bir hüzün var. Bir çeliþki deðil mi bu?

Bilge: Eðlencemize bakýyoruz ama oturup müzik yaparken daha depresif taraflarýmýz ortaya çýkýyor. Ama yine de o sýkýntýyý sadece sözlerde býrakmayý, müzikleri daha eðlenceli bir hale getirmeye uðraþýyoruz.

OLYMPOS’UN BÝZÝM ÝÇÝN ANLAMI BÜYÜK

Albümün adý Olympos. Ne ifade ediyor Olympos sizin için?

Bilge: Olympos’ta çok vakit geçirmiþliðimiz, hatta müzik yapmýþlýðýmýz vardýr. Orada Kadir’in Yeri’nde yýllarca çaldým. Olympos öðrenci kesimi tarafýndan çok sevilen bir yer. Son zamanlarda kalabalýklaþmaya baþladý ama yine de güzel. Oraya bir vefa borcumuz var.

Nesini seviyorsunuz Olympos’un en çok?

Bilge: Birçok þeyini. Mesela denizin tarihle iç içe olmasýný, denizin temiz ve suyunun soðuk olmasýný, betonarme hiçbir þeyin olmamasýný...

Olympos þarkýsýnýn sözleri de oradaki bir lahitten alýnmýþ deðil mi?

Bilge: Evet, bir gün sahile giderken deniz kenarýnda 2000 yýllýk bir denizci lahitinde gördüm sözleri ve çok sevdim. Gelir gelmez oturup onu besteledim.

Bir þarkýda Bilge’nin annesinin sözleri var. Nasýl dahil oldu ekibe anneniz?

Bilge: Annem bir þeyler yazýp çiziyordu. Bir gün onlarý karýþtýrýrken ‘Hayat’ ile karþýlaþtým. O sözler bana fazlasýyla müzikal geldi, müziði hissettirdi, hemen besteledim. Annem de çok hoþlandý.

Albümün bir baþka sürprizi de Harun Tekin’in (Mor ve Ötesi) bir þarkýya vokal yapmasý. O nasýl oldu?

Bilge: Harun’un söylediði bölüm þarkýnýn daha duraðan ve aðýr bir k - Hurriyet newspaper


"O kadar çok direðe tosladýlar ki sonunda Direc-t adýný aldýlar"

Suat KAVUKLUOÐLU

Sadece bir yýl oldu ilk albümleri yayýnlanalý. ‘Rus Kozmonotlarý’ adý verilen albüm sessiz ve derinden yayýldý. Geçtiðimiz haftalarda ikinci albümleri ‘Olympos- Kýrýlmýþ Bir Dalga Gibi’ yayýnlandý. Ýki Adanalý ve bir Moldovalýnýn hayat verdiði Direc-t grubu, uzun yýllar plak þirketlerinin kapýsýndan geri çevrildi.

Hep ‘Býrakýn bu þarkýlarý da þöyle bir iki tane düzgün þey yapýn’ gibi öðütler aldýlar. Ama onlar, bugün yeni kuþaðýn en fazla sempati beslediði gruplardan biri. Sahne performanslarý çok beðeniliyor, hiçbir þarkýlarý es geçilmiyor. Grup yaptýðý müziði etnik öðelerin, Türk tatlarýn hamuruna katýldýðý grunge müziði olarak tanýmlýyor. Albümde bir þarkýda Mor ve Ötesi’nden Harun Tekin’in vokali var. Bir zamanlar Dario Moreno’nun seslendirdiði Sýra Sýra Selviler, albümün bir baþka sürprizi.

Ýzmir’de bir festivalde sizi izlediðimde ve oradaki izleyici tepkisini gördüðümde, hiç de kýyýda köþede kalmýþ bir grup olmadýðýnýzý gördüm. Nasýl baþardýnýz bu kadar sessiz, derinden ama hýzlý yol almayý?

Bilge: Basýn bu durumu çok fark edemedi ama Direc-t grubu tahmin ettiði kitleye ulaþtý. En baþýndan beri yaptýðýmýz iþin böyle bir noktaya geleceðini biliyorduk ama plak þirketleri dahil kimseye derdimizi anlatamamýþtýk.

Çok acý çektiniz mi kendinizi insanlara anlatma konusunda?

Bilge: Ne yollar, ne demolar eskittik bu uðurda! 2001’de Roxy Müzik yarýþmasýnda birinci olunca iþler biraz deðiþti. O ana kadar gittiðimiz her þirket bu müzik bu ülkede tutmaz deyip þarkýlarýmýzýn orasýný burasýný deðiþtirmeye çalýþtý. Kimi kendi bestelerini okutmak istedi. Kalbimizi çok kýrdýlar ama bu umurumuzda bile olmadý. Albüm daha çýkmadan demolarýmýzý dinleyen, konserlerimize gelen ve sürekli ‘albümünüz nerede’ diye soran Ýstanbullu ve Ankaralý bir kemik kitlemiz oluþmuþtu.

Ýstanbul, Ankara tamam da Türkiye çapýnda böylesi bir ilgi þaþýrtmadý mý sizi? Çünkü ilk albümünüz o kadar da iyi tanýtýlamadý...

Bilge: Evet, firmamýz underground bir firma olduðu için o kadarýný yapabildi. Ama güzel müzik er geç insanlara ulaþýyor. Bunu ilk fark ettiðimiz yer, Mor ve Ötesi, Gripin, Manga ile beraber Yeni Melek’te verdiðimiz konser oldu. Albümümüz çýkalý bir iki ay olmuþtu ama bir baktýk bütün þarkýlarý herkes ezbere söylüyor. Hatta müzik þirketimizin sahibi kendini tutamayýp aðlamýþ.

Özgür: Türkiye çapýnda da böyle bir ilgi beklemiyorduk. Fanta turnesinde anladýk.

Ýkinci albümünüzü de bu yüzden mi bu kadar erken yayýnladýnýz?

Özgür: Artýk konserlerde yeni þarkýlar çalmak istedik. Ýlk albüm þarkýlarýný dört yýldýr konserlerde söylüyorduk, yeni bir þeyler olsun artýk dedik. Bayaðý bir þarkýsý da hazýrdý ikinci albümün. Hýzlýca organize olduk.

Siz bir de ilk önce þarkýlarýnýzý Ýngilizce yazýp, sonradan Türkçe’ye çeviriyormuþsunuz, doðru mu?

Bilge: Evet. Benim yabancýlarla küçüklüðümden beri sýký bir iletiþimim var. Abim tur rehberiydi, onunla turlara giderdim. Ýyi bir dil eðitimi gördüm. Bir de Adanalý olduðum için Ýncirlik’te yabancýlarla diyaloglarým oldu. Beraber müzik yaptýk, eðlendik. O yüzden Ýngilizce yazmak daha kolay geliyor.

ÊPeki Türkçe, bu müzik türü ile iyi örtüþüyor mu?

Bilge: Vokal yaparken Türkçe’yi oturtmasý biraz zordur ama bunu baþardýn mý da gayet güzel yürür. Ýngilizce’nin daha akýcý bir tarafý var ama Türkçe söz yazmak da çok zevkli. Özgür’le beraber Türkçe’ye çevirdik þarkýlarý.

Çok eðlenceli, pozitif insanlara benziyorsunuz. Hep böyle þeyler duydum hakkýnýzda. Ama albümdeki sözlerde katran karasý bir hüzün var. Bir çeliþki deðil mi bu?

Bilge: Eðlencemize bakýyoruz ama oturup müzik yaparken daha depresif taraflarýmýz ortaya çýkýyor. Ama yine de o sýkýntýyý sadece sözlerde býrakmayý, müzikleri daha eðlenceli bir hale getirmeye uðraþýyoruz.

OLYMPOS’UN BÝZÝM ÝÇÝN ANLAMI BÜYÜK

Albümün adý Olympos. Ne ifade ediyor Olympos sizin için?

Bilge: Olympos’ta çok vakit geçirmiþliðimiz, hatta müzik yapmýþlýðýmýz vardýr. Orada Kadir’in Yeri’nde yýllarca çaldým. Olympos öðrenci kesimi tarafýndan çok sevilen bir yer. Son zamanlarda kalabalýklaþmaya baþladý ama yine de güzel. Oraya bir vefa borcumuz var.

Nesini seviyorsunuz Olympos’un en çok?

Bilge: Birçok þeyini. Mesela denizin tarihle iç içe olmasýný, denizin temiz ve suyunun soðuk olmasýný, betonarme hiçbir þeyin olmamasýný...

Olympos þarkýsýnýn sözleri de oradaki bir lahitten alýnmýþ deðil mi?

Bilge: Evet, bir gün sahile giderken deniz kenarýnda 2000 yýllýk bir denizci lahitinde gördüm sözleri ve çok sevdim. Gelir gelmez oturup onu besteledim.

Bir þarkýda Bilge’nin annesinin sözleri var. Nasýl dahil oldu ekibe anneniz?

Bilge: Annem bir þeyler yazýp çiziyordu. Bir gün onlarý karýþtýrýrken ‘Hayat’ ile karþýlaþtým. O sözler bana fazlasýyla müzikal geldi, müziði hissettirdi, hemen besteledim. Annem de çok hoþlandý.

Albümün bir baþka sürprizi de Harun Tekin’in (Mor ve Ötesi) bir þarkýya vokal yapmasý. O nasýl oldu?

Bilge: Harun’un söylediði bölüm þarkýnýn daha duraðan ve aðýr bir k - Hurriyet newspaper


"DÝREC-T yurtdýþýna açýlýyor!"

DÝREC-T, 3. albümünün çalýþmalarý devam ederken, herkese bir sürpriz yaptý ve yurtdýþýndan gelen albüm tekliflerini deðerlendirmeye kara verdi.Hazýrladýklarý 11 yeni Ýngilizce parça içinde yer alan " 20 Ways" isimli parçanýn Avustralya'da karýþýk bir albümde yer almasýyla yurtdýþý macerasýna baþlayan grup, daha önce de Türkçe parçalarý ile Rusya'da bir karýþýk albümde yer almýþtý.
- Hurriyet newspaper


"DÝREC-T yurtdýþýna açýlýyor!"

DÝREC-T, 3. albümünün çalýþmalarý devam ederken, herkese bir sürpriz yaptý ve yurtdýþýndan gelen albüm tekliflerini deðerlendirmeye kara verdi.Hazýrladýklarý 11 yeni Ýngilizce parça içinde yer alan " 20 Ways" isimli parçanýn Avustralya'da karýþýk bir albümde yer almasýyla yurtdýþý macerasýna baþlayan grup, daha önce de Türkçe parçalarý ile Rusya'da bir karýþýk albümde yer almýþtý.
- Hurriyet newspaper


"“Ýstiklal Caddesi Müzisyen Pazarý Gibi” - Direc-t"

Direc-t’in henüz yasal albümü yok ama, bu ödülden sonra seslerini olanca gücüyle duyuracaklarýna ve þarkýlarýný kolay kolay kimsenin unutamayacaðýna eminim. Solist Bilge iki yüze yakýn besteye ve muhteþem bir sese sahip. Grup elemanlarýndan Alex (bas gitar) iþi nedeniyle röportaja katýlamadý. Diðer elemanlar Bilge(vokal) ve Özgür’le(davul) Beyoðlu Tünel’de bol kahkahalý bir konuþma yaptýk.


Önce Adana’dan söz edelim biraz...
Bilge: Evet, Adana’da kolejde okurken, birinci sýnýfta, grup hikayelerimiz baþladý. Nirvana yorumlarý ve doðaçlama yapan bir gruptuk. Bir süre sonra o grup daðýldý. Yiðit’in, Punk Art adlý grubu vardý, punk yapýyordu. Daha sonra Saygýn geldi, o da yakýn arkadaþýmýzdý. Adana’da hemen hemen herkes gitar çalýyordu. Herkes müzisyen, herkes gitarcýydý.

Adana’dan birçok rock’çu çýkýyor, ama yine de gözümün önüne getirmeye çalýþýyorum. Rocker’lar ellerinde gitarlarla Adana Sokaklarýnda. Ýlginç bir resim.
Bilge: Evet. Feridun Düzaðaç, Haluk Levent, Murat Kekilli, Mavi Sakal, Murat Göðebakan gibi birçok isim sayabiliriz. Daha sonra Yiðit ve Saygýn’la grup kurduk. Arabayla Mersin’e CD satýn almaya gidiyorduk. Bir gün arabayý direðe bindirdik. Biraz daha hýzlý gitsek ölebilirdik. Dönerken çekicinin üstünde bol bol þarký söyledik. Türkçe mi yoksa Ýngilizce mi isim olsun diye tartýþýrken aklýmýza bu direðe çarpma olayý geldi. Grubun adý Direc-t olsun dedik. Böyle baþladý bu sevda. Ardýndan Adana’da ilginç konserler verdik. Daracýk yerlerde, yüz kiþinin sýkýþ tepiþ olduðu mekanlarda, büyük bir coþkuyla geçerdi konserler.

Aileniz nasýl bir tepki verdi müzikle uðraþmanýza. Adanalý pamuk tüccarý falan mýydý babanýz?
Bilge: Babam yetmiþ yaþlarýnda, emekli banka müdürü. Yani o kadar zengin deðiliz. Keman, cümbüþ gibi aletleri var, çalar söyler. Annem de öyle. Ama tabii onlar klasik sanat müziði ile ilgilenirlerdi. Aramýzda öyle bir fark vardý. Babam gibi deðil de, daha çok dedem gibi falan. Ama desteklediler. Liseyi bitirip üniversiteyi kazanýnca, herkes çok þaþýrdý. Çünkü hiç ders çalýþmazdým. Neyse Ankara’da Ýspanyol Dili’ni kazandým. Ankara’da grup kuramadým, kimse yoktu. Tek baþýma kayýtlar yaptým. Sonra okulu býraktým, Ýstanbul’a geldim. Yolda Özgür’le karþýlaþtým...

Bu da ilginç. Daha önceki birebir konuþmalarýmýzda birçok kiþiyle yolda karþýlaþýp, gruba aldýðýný söylemiþtin. Yolda nasýl karþýlaþýyorsunuz, nereden anlýyorsun müzisyen olduðunu...
Bilge: Bu yol, yani Ýstiklal Caddesi müzisyen pazarý gibi. Ýþçi pazarý olur ya... Zaten biz müzisyenler de iþçiyiz. Sürekli sömürülüyoruz! Beþ kuruþ kazanamayan, abi hangi bar olsa çalarýz diyen adamlarýz. Neyse, Özgür’ü gördüm iþte...

Görünce gözünden mi anladýn?
Bilge:Aþýk oldum ona.
Özgür: Adana’dan zaten tanýþýyorduk, Adana’da gitarcýydým. Lisede benim grubumda olan davulcu ayrýlýnca, beni davula aldýlar. Ben de tek ritim biliyorum, davulcu olmak da istemiyorum, ama zorla davulcu oldum. ( Bilge ile rakip gruplardaydýk. Sürekli Milliyet’in yarýþmalarýna katýlýyorduk.) Lise 1’de ilk defa davul çaldým, sonra da hep davulcu oldum. Herkes de beni davulcu olarak tanýdý. Ýstanbul’a geldiðimde caným çok sýkýlmýþtý. Grubum yoktu. Ýþte o sýralar yolda Bilge ile karþýlaþtým; bir grubum var, gel izle dedi. Gittim. Bir hafta sonra gruptan davulcularý ayrýldý. Böylece girmiþ oldum.
Bilge : O zamanlar grubun adý Direc-t deðildi. Adana’da o ismi kullanýyorduk ama, Ýstanbul’a gelince baþka gruplar kurdum, isim deðiþti. Sonra Özgür gelince, bir de basçý bulduk.
Özgür: Biz hep yolda buluyoruz ya, çok iyi hatýrlýyorum, Beyoðlu’nda Açýk Sahne’nin önünde, elinde bas gitarý olan bir çocuk vardý ve bize bas çalar mýsýn diye sormuþtuk. O da þaþýrmýþtý. Ýstiklal’de elinde gitar olan herkese bu soruyu sorabilirsin.

Alex’i de yolda mý buldunuz?
Bilge: Yok, önce Cem vardý, sonra Çelik bize katýldý. ( Þu Show TV’deki Kim 500 Milyar Ýster yarýþmasýna katýlýp da 125 milyar kazanan arkadaþ.) Robert Koleji’nde konser verdik. Orada Universal’den Oðuz Bey bizi izlemiþ, kartýný verdi. Gidip Süha Bey’le görüþtük. Orada þarkýlarýmýzý kaydettiler. Kayýt çok güzeldi. Kesin olur gözüyle bakýyorduk, ama olmadý. Bahtsýzlýðýmýz yine ortaya çýktý.

Baþka ne gibi bahtsýzlýklarýnýz oldu ki?
Bilge: Meis’de çalarsýn, kimse gelmez, alet bozulur, para alamazsýn, basçý gelmez, acilen basçý bulmaya çalýþýrsýn... Böyle abuk iþler. Sonra basçý ayrýldý gruptan, Çelik de o sýrada gitar çalýyordu, onu basa aldýk. Universal sözlerimizi sert bulmuþtu, para yok, belirsizlik diz boyu... Özgür “ben vazgeçiyorum” dedi.
Özgür: O sýralar Aiesec diye bir kuruluþa üyeyim, gönüllü çalýþýyorum...

Nasýl bir kuruluþ o?
Özgür :Ekonomi okuyan öðrencilerin üye olduðu bir yer. Yurt dýþýndan ve Türkiye’den öðrencilerin baþka ülkelere gidip staj yapmasýný saðlýyor. Dýþardan bize, bizden de dýþarýya staja böyle bir çok insan geldi gitti.
Bilge: Özgür o sýralar profesör olmaya karar verdi. Bizim o zamanlar bir menajerimiz vardý. Özgür’ü de alarak hepimizi Marmara Oteli’ne çaya götürdü. Özgür - studyoimge.com


"“Ýstiklal Caddesi Müzisyen Pazarý Gibi” - Direc-t"

Direc-t’in henüz yasal albümü yok ama, bu ödülden sonra seslerini olanca gücüyle duyuracaklarýna ve þarkýlarýný kolay kolay kimsenin unutamayacaðýna eminim. Solist Bilge iki yüze yakýn besteye ve muhteþem bir sese sahip. Grup elemanlarýndan Alex (bas gitar) iþi nedeniyle röportaja katýlamadý. Diðer elemanlar Bilge(vokal) ve Özgür’le(davul) Beyoðlu Tünel’de bol kahkahalý bir konuþma yaptýk.


Önce Adana’dan söz edelim biraz...
Bilge: Evet, Adana’da kolejde okurken, birinci sýnýfta, grup hikayelerimiz baþladý. Nirvana yorumlarý ve doðaçlama yapan bir gruptuk. Bir süre sonra o grup daðýldý. Yiðit’in, Punk Art adlý grubu vardý, punk yapýyordu. Daha sonra Saygýn geldi, o da yakýn arkadaþýmýzdý. Adana’da hemen hemen herkes gitar çalýyordu. Herkes müzisyen, herkes gitarcýydý.

Adana’dan birçok rock’çu çýkýyor, ama yine de gözümün önüne getirmeye çalýþýyorum. Rocker’lar ellerinde gitarlarla Adana Sokaklarýnda. Ýlginç bir resim.
Bilge: Evet. Feridun Düzaðaç, Haluk Levent, Murat Kekilli, Mavi Sakal, Murat Göðebakan gibi birçok isim sayabiliriz. Daha sonra Yiðit ve Saygýn’la grup kurduk. Arabayla Mersin’e CD satýn almaya gidiyorduk. Bir gün arabayý direðe bindirdik. Biraz daha hýzlý gitsek ölebilirdik. Dönerken çekicinin üstünde bol bol þarký söyledik. Türkçe mi yoksa Ýngilizce mi isim olsun diye tartýþýrken aklýmýza bu direðe çarpma olayý geldi. Grubun adý Direc-t olsun dedik. Böyle baþladý bu sevda. Ardýndan Adana’da ilginç konserler verdik. Daracýk yerlerde, yüz kiþinin sýkýþ tepiþ olduðu mekanlarda, büyük bir coþkuyla geçerdi konserler.

Aileniz nasýl bir tepki verdi müzikle uðraþmanýza. Adanalý pamuk tüccarý falan mýydý babanýz?
Bilge: Babam yetmiþ yaþlarýnda, emekli banka müdürü. Yani o kadar zengin deðiliz. Keman, cümbüþ gibi aletleri var, çalar söyler. Annem de öyle. Ama tabii onlar klasik sanat müziði ile ilgilenirlerdi. Aramýzda öyle bir fark vardý. Babam gibi deðil de, daha çok dedem gibi falan. Ama desteklediler. Liseyi bitirip üniversiteyi kazanýnca, herkes çok þaþýrdý. Çünkü hiç ders çalýþmazdým. Neyse Ankara’da Ýspanyol Dili’ni kazandým. Ankara’da grup kuramadým, kimse yoktu. Tek baþýma kayýtlar yaptým. Sonra okulu býraktým, Ýstanbul’a geldim. Yolda Özgür’le karþýlaþtým...

Bu da ilginç. Daha önceki birebir konuþmalarýmýzda birçok kiþiyle yolda karþýlaþýp, gruba aldýðýný söylemiþtin. Yolda nasýl karþýlaþýyorsunuz, nereden anlýyorsun müzisyen olduðunu...
Bilge: Bu yol, yani Ýstiklal Caddesi müzisyen pazarý gibi. Ýþçi pazarý olur ya... Zaten biz müzisyenler de iþçiyiz. Sürekli sömürülüyoruz! Beþ kuruþ kazanamayan, abi hangi bar olsa çalarýz diyen adamlarýz. Neyse, Özgür’ü gördüm iþte...

Görünce gözünden mi anladýn?
Bilge:Aþýk oldum ona.
Özgür: Adana’dan zaten tanýþýyorduk, Adana’da gitarcýydým. Lisede benim grubumda olan davulcu ayrýlýnca, beni davula aldýlar. Ben de tek ritim biliyorum, davulcu olmak da istemiyorum, ama zorla davulcu oldum. ( Bilge ile rakip gruplardaydýk. Sürekli Milliyet’in yarýþmalarýna katýlýyorduk.) Lise 1’de ilk defa davul çaldým, sonra da hep davulcu oldum. Herkes de beni davulcu olarak tanýdý. Ýstanbul’a geldiðimde caným çok sýkýlmýþtý. Grubum yoktu. Ýþte o sýralar yolda Bilge ile karþýlaþtým; bir grubum var, gel izle dedi. Gittim. Bir hafta sonra gruptan davulcularý ayrýldý. Böylece girmiþ oldum.
Bilge : O zamanlar grubun adý Direc-t deðildi. Adana’da o ismi kullanýyorduk ama, Ýstanbul’a gelince baþka gruplar kurdum, isim deðiþti. Sonra Özgür gelince, bir de basçý bulduk.
Özgür: Biz hep yolda buluyoruz ya, çok iyi hatýrlýyorum, Beyoðlu’nda Açýk Sahne’nin önünde, elinde bas gitarý olan bir çocuk vardý ve bize bas çalar mýsýn diye sormuþtuk. O da þaþýrmýþtý. Ýstiklal’de elinde gitar olan herkese bu soruyu sorabilirsin.

Alex’i de yolda mý buldunuz?
Bilge: Yok, önce Cem vardý, sonra Çelik bize katýldý. ( Þu Show TV’deki Kim 500 Milyar Ýster yarýþmasýna katýlýp da 125 milyar kazanan arkadaþ.) Robert Koleji’nde konser verdik. Orada Universal’den Oðuz Bey bizi izlemiþ, kartýný verdi. Gidip Süha Bey’le görüþtük. Orada þarkýlarýmýzý kaydettiler. Kayýt çok güzeldi. Kesin olur gözüyle bakýyorduk, ama olmadý. Bahtsýzlýðýmýz yine ortaya çýktý.

Baþka ne gibi bahtsýzlýklarýnýz oldu ki?
Bilge: Meis’de çalarsýn, kimse gelmez, alet bozulur, para alamazsýn, basçý gelmez, acilen basçý bulmaya çalýþýrsýn... Böyle abuk iþler. Sonra basçý ayrýldý gruptan, Çelik de o sýrada gitar çalýyordu, onu basa aldýk. Universal sözlerimizi sert bulmuþtu, para yok, belirsizlik diz boyu... Özgür “ben vazgeçiyorum” dedi.
Özgür: O sýralar Aiesec diye bir kuruluþa üyeyim, gönüllü çalýþýyorum...

Nasýl bir kuruluþ o?
Özgür :Ekonomi okuyan öðrencilerin üye olduðu bir yer. Yurt dýþýndan ve Türkiye’den öðrencilerin baþka ülkelere gidip staj yapmasýný saðlýyor. Dýþardan bize, bizden de dýþarýya staja böyle bir çok insan geldi gitti.
Bilge: Özgür o sýralar profesör olmaya karar verdi. Bizim o zamanlar bir menajerimiz vardý. Özgür’ü de alarak hepimizi Marmara Oteli’ne çaya götürdü. Özgür - studyoimge.com


""Direc-t'ten düþük bütçeli eðlence sýrlarý""

Alternatif müziðe yeni bir soluk daha getiren, son dönemde çoðu organizasyonun listesinde ilk sýralarda yer alan, genç ve enerjik Direc-t grubu elemanlarýndan Bilge Kösebalaban'la grubun yeni projelerini ve onun finansal konulardaki deneyimlerini konuþtuk.

Bu aralar Direct-t programýnda neler var? Konserler dýþýnda yeni projeleriniz var mý?
Senelerdir hem stüdyoda hem de barlarda çaldýðýmýz Ýngilizce parçalara bir demo kayýt yapmak istiyoruz. Ýlk sýrada ise; 'Wooden Love'ýn da Fransýzca versiyonuna -daha önce bir ev kaydý sitemizde vardý- iyi bir kayýt yapýp Fransa'daki bir label'a yollamak yer alýyor. Ayný þekilde çaldýðýmýz Beatles, Nirvana parçalarýný da kaydetmek istiyoruz.

Ýkinci albümünüz "Olympos-kýrýlmýþ bir dalga gibi" için aldýðýnýz tepkiler nasýldý? Ýlk albümle kýyaslandý mý yoksa daha çok kendi adýna mý deðerlendirildi?
Tabii ki kýyaslandý. Gelen tepkilerin çoðu çok olumlu. Herkes iki albümün ayrý seslere sahip olduðu konusunda hemfikir. Her iki albümü de beðenen büyük bir kitle var. Bu albüm daha üç kiþilik bir albüm oldu; daha akustik ve kullandýðýmýz enstrümanlar daha çeþitli... Ama her iki albüm de bizim çocuðumuz ve ikisiyle de gurur duyuyoruz. Her albümde müziðimizde yeni fikirlerin izleri olacak sonuçta.

Son dönemde rock'ýn gidiþatýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Yükseliþte gibi görünüyor ama bu boþluktan da kaynaklanabilir, sizce kalýcý bir çýkýþ evresi mi bu?
Evet bence de yükseliþte. Bu böyle sürecek sanýrým. Pek çok yeni isim mükemmel iþler yapýyor ve ben çok umutlanýyorum Türk Rock müziði adýna. Bu noktada da gruplarýn beste yapmaya daha fazla yoðunlaþmasý gerektiðini düþünüyorum, en azýndan cover yapmak yerine yeni þeyler üretmek rock müziði adýna daha iyi bir yatýrým benim gözümde. Birçok adý bilinmeyen, albümü olmayan grubun bence bu rock'ýn yükseliþinden de güç alýp, demolarýný kaydedip, müzik þirketlerine götürmelerini tavsiye ederim. Çünkü bunun tam zamaný. Diðer yandan pop hiçbir zaman bitmeyecek belki ama popun alçalýþta olduðunu da görüyoruz. Sonuç olarak; yeni nesil kendi dilinde "kaya" seviyor demek çok yanlýþ olmaz. Özellikle de buna birebir Rock'n Coke Festivali'nde þahit olduk. Gelen kalabalýk, gruplar ve atmosfer bunu gösteriyor.

Son dönem çýkan gruplardan kimleri beðeniyorsunuz? Kimleri daha kendinize yakýn hissedip kimleri daha yapay buluyorsunuz?
Ýhtiyaç Molasý, Deja-Vu, Çilekeþ, Mor ve Ötesi, Teneke ve Kesmeþekerin albümleri ve çýkmasý gereken Cemiyette Piþiyorum ve Deli Gömleði, Anima albümleri var. Yapay isimleri hiç telafuz etmek istemiyorum, çok sayýdalar belki ama kötüler her zaman silinip gidiyor diye düþünüyorum. Önemli olan burda müzik þirketlerinin iyi isimleri bulup, olduklarý yerden çýkarmalarý ve onlara yatýrým yapmalarý... Gruplar harcanmasýn!

Beraber çalýþmayý düþündüðünüz/istediðiniz isimler var mý?
Örneðin yeni albümde Mor ve Ötesi'nden Harun Tekin'le beraber söyledim 'Git' adlý parçayý. Ýhtiyaç Molasý'ndan Tolga Çebi de iki albümde keman çaldý, konserlerde bizimle çalabilir. Ayný þekilde 'Git'te çalan Tuncay, Anima'dan, o da konserlerde bize eþlik edebilir. Bu gruplarý çok seviyoruz ve onlarla her zaman birlikte bir þeyler üretmeye açýðýz.

Direc-t olarak en büyük hayaliniz nedir?
Yurt dýþýndaki yanlýþ Türkiye imajýný düzeltmek için müzik adýna elimizden geleni yapmak. Bunu bütün sevdiðimiz Türk gruplarýyla beraber yapmak…

Sizi sanatçý olarak neler, nereler, hangi mekanlar besler?
Kelebekler Vadisi, Taksim, Olympos, Moda, Bahariye, Adana, Ankara, Ýzmir… Acý, öfke, neþe, aþk, hýzla geçen zaman ve yalnýzlýk…

Bir festival düzenleyecek olsanýz line-up'a kimleri alýrdýnýz?
Tabii ki çok hayali bir cevap olacak.

Kesinlikle ama zaten senden istediðimiz de bu, sýnýrlar yok ve kendi festivalini hayal et...
Yabancý: Pearl Jam, Presidents Of USA, Foo Fighters, Green Day, Red Hot Chili Peppers, Incubus, Moloko, Dredg, Tool, Aerosmith, Michael Jackson, Paul Mccartney, Rolling Stones, Cake….
Yerli: Ýhtiyaç Molasý, Deja-Vu, Çilekeþ, Mor ve Ötesi, Teneke, Kesmeþeker, Cemiyette Piþiyorum, Deli Gömleði, Anima, Tamburada.

Kimin ön grubu olarak sahne almak isterdiniz?
Pearl Jam, Cake ya da Presidents Of USA'in ön grubu olmayý çok isterdik…

Müzikal geçmiþiniz ve seçimlerinizi konuþtuk, sýra biraz da finansal konulardaki deneyimlerinizi konuþmaya geldi ancak bu sorularý ne yazýk ki verilen arka arkaya konserler sonrasýnda grup elemanlarýnýn tatilde olmasý nedeniyle Bilge sana soracaðým. Ýlk paraný ne zaman ve nasýl kazandýn?
Çocukken Osmaniye'de, bizim bahçenin önünde bir gün kayýsý sattým. Grupça da ilk 1999 yýlýnda Taksim'de bir barda çalarken para kazandýk.

Ýlk ne aldýðýný hatýrlýyor musun?
Tabii ki çocukken bakkaldan abur cubur.

Ýlk kredi kartýný kaç yaþýnda aldýn?
1998'de üniversitelilere verilen bir karttý.

Ýlk büyük alýþveriþin ne oldu kartýnla?
Limiti düþüktü… Sanýrým bir Converse ayakkabýydý…

Bütçe yapýyor musun? Yapýyorsan, yaptýðýn bütçeye uyuyor musun?
Genelde kazandýðýmýzý çok kýsa sürede harcýyoru - http://www.visa.com.tr


""Direc-t'ten düþük bütçeli eðlence sýrlarý""

Alternatif müziðe yeni bir soluk daha getiren, son dönemde çoðu organizasyonun listesinde ilk sýralarda yer alan, genç ve enerjik Direc-t grubu elemanlarýndan Bilge Kösebalaban'la grubun yeni projelerini ve onun finansal konulardaki deneyimlerini konuþtuk.

Bu aralar Direct-t programýnda neler var? Konserler dýþýnda yeni projeleriniz var mý?
Senelerdir hem stüdyoda hem de barlarda çaldýðýmýz Ýngilizce parçalara bir demo kayýt yapmak istiyoruz. Ýlk sýrada ise; 'Wooden Love'ýn da Fransýzca versiyonuna -daha önce bir ev kaydý sitemizde vardý- iyi bir kayýt yapýp Fransa'daki bir label'a yollamak yer alýyor. Ayný þekilde çaldýðýmýz Beatles, Nirvana parçalarýný da kaydetmek istiyoruz.

Ýkinci albümünüz "Olympos-kýrýlmýþ bir dalga gibi" için aldýðýnýz tepkiler nasýldý? Ýlk albümle kýyaslandý mý yoksa daha çok kendi adýna mý deðerlendirildi?
Tabii ki kýyaslandý. Gelen tepkilerin çoðu çok olumlu. Herkes iki albümün ayrý seslere sahip olduðu konusunda hemfikir. Her iki albümü de beðenen büyük bir kitle var. Bu albüm daha üç kiþilik bir albüm oldu; daha akustik ve kullandýðýmýz enstrümanlar daha çeþitli... Ama her iki albüm de bizim çocuðumuz ve ikisiyle de gurur duyuyoruz. Her albümde müziðimizde yeni fikirlerin izleri olacak sonuçta.

Son dönemde rock'ýn gidiþatýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Yükseliþte gibi görünüyor ama bu boþluktan da kaynaklanabilir, sizce kalýcý bir çýkýþ evresi mi bu?
Evet bence de yükseliþte. Bu böyle sürecek sanýrým. Pek çok yeni isim mükemmel iþler yapýyor ve ben çok umutlanýyorum Türk Rock müziði adýna. Bu noktada da gruplarýn beste yapmaya daha fazla yoðunlaþmasý gerektiðini düþünüyorum, en azýndan cover yapmak yerine yeni þeyler üretmek rock müziði adýna daha iyi bir yatýrým benim gözümde. Birçok adý bilinmeyen, albümü olmayan grubun bence bu rock'ýn yükseliþinden de güç alýp, demolarýný kaydedip, müzik þirketlerine götürmelerini tavsiye ederim. Çünkü bunun tam zamaný. Diðer yandan pop hiçbir zaman bitmeyecek belki ama popun alçalýþta olduðunu da görüyoruz. Sonuç olarak; yeni nesil kendi dilinde "kaya" seviyor demek çok yanlýþ olmaz. Özellikle de buna birebir Rock'n Coke Festivali'nde þahit olduk. Gelen kalabalýk, gruplar ve atmosfer bunu gösteriyor.

Son dönem çýkan gruplardan kimleri beðeniyorsunuz? Kimleri daha kendinize yakýn hissedip kimleri daha yapay buluyorsunuz?
Ýhtiyaç Molasý, Deja-Vu, Çilekeþ, Mor ve Ötesi, Teneke ve Kesmeþekerin albümleri ve çýkmasý gereken Cemiyette Piþiyorum ve Deli Gömleði, Anima albümleri var. Yapay isimleri hiç telafuz etmek istemiyorum, çok sayýdalar belki ama kötüler her zaman silinip gidiyor diye düþünüyorum. Önemli olan burda müzik þirketlerinin iyi isimleri bulup, olduklarý yerden çýkarmalarý ve onlara yatýrým yapmalarý... Gruplar harcanmasýn!

Beraber çalýþmayý düþündüðünüz/istediðiniz isimler var mý?
Örneðin yeni albümde Mor ve Ötesi'nden Harun Tekin'le beraber söyledim 'Git' adlý parçayý. Ýhtiyaç Molasý'ndan Tolga Çebi de iki albümde keman çaldý, konserlerde bizimle çalabilir. Ayný þekilde 'Git'te çalan Tuncay, Anima'dan, o da konserlerde bize eþlik edebilir. Bu gruplarý çok seviyoruz ve onlarla her zaman birlikte bir þeyler üretmeye açýðýz.

Direc-t olarak en büyük hayaliniz nedir?
Yurt dýþýndaki yanlýþ Türkiye imajýný düzeltmek için müzik adýna elimizden geleni yapmak. Bunu bütün sevdiðimiz Türk gruplarýyla beraber yapmak…

Sizi sanatçý olarak neler, nereler, hangi mekanlar besler?
Kelebekler Vadisi, Taksim, Olympos, Moda, Bahariye, Adana, Ankara, Ýzmir… Acý, öfke, neþe, aþk, hýzla geçen zaman ve yalnýzlýk…

Bir festival düzenleyecek olsanýz line-up'a kimleri alýrdýnýz?
Tabii ki çok hayali bir cevap olacak.

Kesinlikle ama zaten senden istediðimiz de bu, sýnýrlar yok ve kendi festivalini hayal et...
Yabancý: Pearl Jam, Presidents Of USA, Foo Fighters, Green Day, Red Hot Chili Peppers, Incubus, Moloko, Dredg, Tool, Aerosmith, Michael Jackson, Paul Mccartney, Rolling Stones, Cake….
Yerli: Ýhtiyaç Molasý, Deja-Vu, Çilekeþ, Mor ve Ötesi, Teneke, Kesmeþeker, Cemiyette Piþiyorum, Deli Gömleði, Anima, Tamburada.

Kimin ön grubu olarak sahne almak isterdiniz?
Pearl Jam, Cake ya da Presidents Of USA'in ön grubu olmayý çok isterdik…

Müzikal geçmiþiniz ve seçimlerinizi konuþtuk, sýra biraz da finansal konulardaki deneyimlerinizi konuþmaya geldi ancak bu sorularý ne yazýk ki verilen arka arkaya konserler sonrasýnda grup elemanlarýnýn tatilde olmasý nedeniyle Bilge sana soracaðým. Ýlk paraný ne zaman ve nasýl kazandýn?
Çocukken Osmaniye'de, bizim bahçenin önünde bir gün kayýsý sattým. Grupça da ilk 1999 yýlýnda Taksim'de bir barda çalarken para kazandýk.

Ýlk ne aldýðýný hatýrlýyor musun?
Tabii ki çocukken bakkaldan abur cubur.

Ýlk kredi kartýný kaç yaþýnda aldýn?
1998'de üniversitelilere verilen bir karttý.

Ýlk büyük alýþveriþin ne oldu kartýnla?
Limiti düþüktü… Sanýrým bir Converse ayakkabýydý…

Bütçe yapýyor musun? Yapýyorsan, yaptýðýn bütçeye uyuyor musun?
Genelde kazandýðýmýzý çok kýsa sürede harcýyoru - http://www.visa.com.tr


"Olympos – Kýrýlmýþ Bir Dalga Gibi - Direc-T"

2004 Haziran ayýnda piyasaya çýkan ilk albümleri “Rus Kozmonotlarý”, “Direc-t’i grunge akýmýnýn Türkiye’deki en baþarýlý gruplarýndan biri haline getirdi. Ama Sen Varsýn ve Hasret gibi parçalar grubun daha geniþ halk kitleleri tarafýndan tanýnmasýna sebep oldu.

Ve yýl 2005...Bilge Kösebalaban (Gitar-Vokal), Özgüt Peþtimalci (Davul), Alex Tintaru (Bas Gitar) tarafýndan oluþan Direc-t yaþadýklarýný, biriktirdiklerini ve hikayelerinden oluþan 2.albümleri “Olympos”u çýkardý.

Bas, davul, gitar ve vokalin müzikal uyumundan oluþan albümde; grunge müziðinin karakteristik özelliði, etnik ögeler, þarký sözlerinde ki ironi bir bütün halinde yeni albümde sunuluyor.

Ýhtiyaç Molasý’ndan Tolga Çebi, “Ama Aþkým Yok” parçasýnda kemanýyla eþlik ederken; terk edilen bir erkeðin piþmanlýðýný anlatan “Git”te Mor ve Ötesi grubundan Harun vokal katkýsýnda bulundu.

Albümde yer alan tek cover parça, bir zamanlar Dario Moreno’nun da seslendirdiði klasikleþmiþ bir anonim türkü olan “Sýra Sýra Selviler”.

Direc-t ilk klibi söz ve müziði Özgür Peþtimalci’ye ait olan “Rambo” parçasýna yönetmen Emre Can tarafýndan çekildi. Þarkýnýn sözlerinden esinlenerek özel olarak hazýrlanmýþ illüstrasyonlarýn eþlik ettiði klip, izleyenleri eðlendirecek. Hýzlý temposu, masalsý hoþ sözleriyle Direc-t, son yýllarýn müzik tarzý, þarký sözlerindeki sýradýþýlýk, sahne performansý açýsýndan adýndan en çok bahsedilen gruplardan bir tanesi.


1. Olympos
2. Rambo
3. Pembe Elbise
4. Yaratýk
5. Ama Aþkým Yok
6. Sýra Sýra Selviler
7. Git
8. Derya
9. Hayat
10.Obsequious
- http://www.powerturk.com


"Olympos – Kýrýlmýþ Bir Dalga Gibi - Direc-T"

2004 Haziran ayýnda piyasaya çýkan ilk albümleri “Rus Kozmonotlarý”, “Direc-t’i grunge akýmýnýn Türkiye’deki en baþarýlý gruplarýndan biri haline getirdi. Ama Sen Varsýn ve Hasret gibi parçalar grubun daha geniþ halk kitleleri tarafýndan tanýnmasýna sebep oldu.

Ve yýl 2005...Bilge Kösebalaban (Gitar-Vokal), Özgüt Peþtimalci (Davul), Alex Tintaru (Bas Gitar) tarafýndan oluþan Direc-t yaþadýklarýný, biriktirdiklerini ve hikayelerinden oluþan 2.albümleri “Olympos”u çýkardý.

Bas, davul, gitar ve vokalin müzikal uyumundan oluþan albümde; grunge müziðinin karakteristik özelliði, etnik ögeler, þarký sözlerinde ki ironi bir bütün halinde yeni albümde sunuluyor.

Ýhtiyaç Molasý’ndan Tolga Çebi, “Ama Aþkým Yok” parçasýnda kemanýyla eþlik ederken; terk edilen bir erkeðin piþmanlýðýný anlatan “Git”te Mor ve Ötesi grubundan Harun vokal katkýsýnda bulundu.

Albümde yer alan tek cover parça, bir zamanlar Dario Moreno’nun da seslendirdiði klasikleþmiþ bir anonim türkü olan “Sýra Sýra Selviler”.

Direc-t ilk klibi söz ve müziði Özgür Peþtimalci’ye ait olan “Rambo” parçasýna yönetmen Emre Can tarafýndan çekildi. Þarkýnýn sözlerinden esinlenerek özel olarak hazýrlanmýþ illüstrasyonlarýn eþlik ettiði klip, izleyenleri eðlendirecek. Hýzlý temposu, masalsý hoþ sözleriyle Direc-t, son yýllarýn müzik tarzý, þarký sözlerindeki sýradýþýlýk, sahne performansý açýsýndan adýndan en çok bahsedilen gruplardan bir tanesi.


1. Olympos
2. Rambo
3. Pembe Elbise
4. Yaratýk
5. Ama Aþkým Yok
6. Sýra Sýra Selviler
7. Git
8. Derya
9. Hayat
10.Obsequious
- http://www.powerturk.com


"direc-t"

Ýlk albümü "Rus Kozmonotlarý" ve 1 yýl arayla piyasa sürülen ikinci albümleri "Olympos; Kýrýlmýþ Bir Dalga Gibi'yle adýndan hem Türkiye'de, hem de yurtdýþýnda bolca söz ettiren Direc-t grubuna yöneltiyoruz sorularýmýzý. Solist Bilge Kösebalaban, grup ve projeleriyle ilgili bütün sorularý tüm içtenliðiyle cevaplýyor.Ilk albüm Rus Kozmonotlari'ndan itibaren ele alirsak,bu albümde prodüktörünüz Kurban'dan da tanidigimiz Deniz Yilmaz'di.Fakat ikinci albümde prodüktörünüz degisti..Bunun sebebi neydi,anlasmazlik mi?Çünkü Deniz Yilmaz gerçekten iyi bir referansti ve Rus Kozmonotlarinin basarisi da ortadaydi.Niçin farkli bir prodüktör ikinci albümde?

Bilge:Yok hayir,Deniz kendi kayitlarini yapiyordu ve bizim sirketle bagini da koparmisti.Vakti yoktu yani bizim kayda yetismeye.Biz de Naim Korudag'la anlastik.O da dis ülkelerde kayit yapmis bir insan ve Türkiye'ye de yeni gelmisti.Bir deneyelim dedik nasil birsey ortaya çikacak ve onu tercih ettik.Peki Rus Kozmonotlari'ndan bu yana neler degisti?Bilge:Öncelikle sektörel bazda müzik isini ögrendik.Bunun disinda,Her konserde gitgite artan dinleyici,ilgi,güzel anilar,çalmadigimiz bir çok sehirde çaldik....Kendimize çokça sey kattik,ne yaptigimizi biliyoruz artik tam olarak.Bu gidisle de,daha çok sey yapacagiz.Olympos'un basarisi ne Durumda?Gelen tepkiler nasil?Ilk albüm satislarina ulasti mi?Bilge: güzel tepkiler var tabi,ama ister istemez insanlar ilk albümle kiyasliyorlar.Aslinda bu albümdeki sarkilarin yarisi eskiden olan parçalar,yarisi yeni..Ilk albümde de olabilirdi,bu albüme koyduk.O yüzden ikinci albüm demek gereksiz..Sadece kaydi biraz daha farkli oldu,degisik kayit teknikleri kullandik.Oldukça tiz bir kayit;Olympos'un kaydi..Ilk albüme kiyaslanirsa çok daha tiz.Beni rahatsiz eden tek konu bu..Sarkilar açisindan bence ilk albümden hiç bir farki yok,ayni tatta,ama dinleyene göre pek de böyle degil..Kurban'da da ayni sey var mesela.Ilk albüm onlarin da acayip sevilmisti..Sonuç olarak biz nasil istiyorsak öyle,kendi istedigimiz müzigi yapiyoruz.3. albümde insanlarin ne bekledigini çok iyi biliyorum,daha sert bir albüm bekliyorlar.Ben de daha sert istiyorum açikçasi..Olympos'un satislarina gelince,ilk albümle basa bas gidiyor.Ama mp3 kullanimi önemli ölçüde etkiliyor tabi.."Sira Sira Selviler" i yeniden yorumlamak nereden akliniza geldi?Sözleri anonim oldugu için,"sari kanaryam,sari manolyam ve cilyeli manolyam" gibi envai çesitte söylemleri de mevcut..Sizinki niçin "sari kanaryam"?Bilge:Söyleyip bastan yorumlamak istedik."sari kanaryam " dememizin de özel bir sebebi yok,bizim cover yapmak istedigimiz versiyon dario mareno versiyondu ve ondakinde "sari kanaryam" geçiyordu.2 albümdür kisiye özel sarkilar devam ediyor.Önce Didem,sonra Derya..Ve gelen tepkiler,sarki kisinin özeline oldugu için,bir yerden sonra itiyor insan sarkiyi ve "didem dinlesin bunu,beni ilgilendirmiyor " diyor..Beste ne kadar kaliteli olursa olsun,kisiye özel olunca tepki de geliyor ister istemez..ne düsünüyorsun bu konuda?Bilge: ona bakarsaniz The Beatles'in "Michelle'i var..Tonlarca isme yazilmis sarki var..Yeni albüm çalismalari ne durumda?Neler düsünüorsunuz bu albüm için?Bilge:Yok,hiçbir seye baslamadik daha..Ama Türkçe olur yine.Içinde bir iki tane ingilizce parça koyariz belki.Ingilizce parçalari degerlendirmek,elestirmek için yaslaniyoruz çünkü..Elimizde çokça,çok güzel ingilizce sarkilar var."Supersonic baby" var mesela..Ingilizce-ayri bir albüm plani var mi?Bilge:Yabanci bir distürbütör bulursak,evet düsünüyoruz.Yeni albümde Cover veya düet düsünüyor musunuz?Bilge:Deligömlegi-Özver'le bir kaç beraber sarkimiz var onlardan birini koyabiliriz..TNK vokalisti Caner var,çok basarili bir solist gerçekten,onunla birseyler yapabiliriz.Çünkü degisik,hiç denememis seyler yapmak istiyorum.Belki 3-5 kisi toplanir-Cemiyet'ten Tolga mesela-farkli seyler ortaya koyabiliriz.Bir araya gelip "we are the wooorld" falan yapariz :)Gruba +1 gitar veya baska bir eleman düsünüyor musunuz?Kayitlarda olmasa bile konserlerde,senin açindan hem çalip hem söylemek zor olmuyor mu?Bilge:yok,tam tersi egleniyorum ben hem çalip hem söylerken.Sahnede 3 kisi olmanin rahatligiyla ilgili biraz da bu..Baska bir eleman'a gelince,Bazen kemanci;bir çellist istiyorum.Onlar da eklenirse zevkli seyler çikabilir gerçekten.Ama iste kafamiza göre birini bulmak zor,Tolga Çebi'nin (eski düs sokagi sakinleri-simdilerdeyse ihtiyaç molasindan taniyoruz kendisini) vakti olmuyor,tiyatro çalismalari,yogun çünkü..Tercihim Tolga Çebi'den yana olur sahnede..


Farkli enstrümanlar kullanmayi düsünüyor musunuz peki?Olympos'ta ilk albüme göre bolca enstruman vardi mesela..Bilge:Tabi olacak.Mesela ilk albümde ben Deniz'i ikna edemedim ."ama hepsi yalan" sarkimizda sitar kullacaktik..Tatilde üniversitede sitar okuyan bir arkadasim gelmisti ve ona çaldiracaktim..Ama Deniz " hayatimda hiç sitar kayde - turkrock.com


"direc-t"

Ýlk albümü "Rus Kozmonotlarý" ve 1 yýl arayla piyasa sürülen ikinci albümleri "Olympos; Kýrýlmýþ Bir Dalga Gibi'yle adýndan hem Türkiye'de, hem de yurtdýþýnda bolca söz ettiren Direc-t grubuna yöneltiyoruz sorularýmýzý. Solist Bilge Kösebalaban, grup ve projeleriyle ilgili bütün sorularý tüm içtenliðiyle cevaplýyor.Ilk albüm Rus Kozmonotlari'ndan itibaren ele alirsak,bu albümde prodüktörünüz Kurban'dan da tanidigimiz Deniz Yilmaz'di.Fakat ikinci albümde prodüktörünüz degisti..Bunun sebebi neydi,anlasmazlik mi?Çünkü Deniz Yilmaz gerçekten iyi bir referansti ve Rus Kozmonotlarinin basarisi da ortadaydi.Niçin farkli bir prodüktör ikinci albümde?

Bilge:Yok hayir,Deniz kendi kayitlarini yapiyordu ve bizim sirketle bagini da koparmisti.Vakti yoktu yani bizim kayda yetismeye.Biz de Naim Korudag'la anlastik.O da dis ülkelerde kayit yapmis bir insan ve Türkiye'ye de yeni gelmisti.Bir deneyelim dedik nasil birsey ortaya çikacak ve onu tercih ettik.Peki Rus Kozmonotlari'ndan bu yana neler degisti?Bilge:Öncelikle sektörel bazda müzik isini ögrendik.Bunun disinda,Her konserde gitgite artan dinleyici,ilgi,güzel anilar,çalmadigimiz bir çok sehirde çaldik....Kendimize çokça sey kattik,ne yaptigimizi biliyoruz artik tam olarak.Bu gidisle de,daha çok sey yapacagiz.Olympos'un basarisi ne Durumda?Gelen tepkiler nasil?Ilk albüm satislarina ulasti mi?Bilge: güzel tepkiler var tabi,ama ister istemez insanlar ilk albümle kiyasliyorlar.Aslinda bu albümdeki sarkilarin yarisi eskiden olan parçalar,yarisi yeni..Ilk albümde de olabilirdi,bu albüme koyduk.O yüzden ikinci albüm demek gereksiz..Sadece kaydi biraz daha farkli oldu,degisik kayit teknikleri kullandik.Oldukça tiz bir kayit;Olympos'un kaydi..Ilk albüme kiyaslanirsa çok daha tiz.Beni rahatsiz eden tek konu bu..Sarkilar açisindan bence ilk albümden hiç bir farki yok,ayni tatta,ama dinleyene göre pek de böyle degil..Kurban'da da ayni sey var mesela.Ilk albüm onlarin da acayip sevilmisti..Sonuç olarak biz nasil istiyorsak öyle,kendi istedigimiz müzigi yapiyoruz.3. albümde insanlarin ne bekledigini çok iyi biliyorum,daha sert bir albüm bekliyorlar.Ben de daha sert istiyorum açikçasi..Olympos'un satislarina gelince,ilk albümle basa bas gidiyor.Ama mp3 kullanimi önemli ölçüde etkiliyor tabi.."Sira Sira Selviler" i yeniden yorumlamak nereden akliniza geldi?Sözleri anonim oldugu için,"sari kanaryam,sari manolyam ve cilyeli manolyam" gibi envai çesitte söylemleri de mevcut..Sizinki niçin "sari kanaryam"?Bilge:Söyleyip bastan yorumlamak istedik."sari kanaryam " dememizin de özel bir sebebi yok,bizim cover yapmak istedigimiz versiyon dario mareno versiyondu ve ondakinde "sari kanaryam" geçiyordu.2 albümdür kisiye özel sarkilar devam ediyor.Önce Didem,sonra Derya..Ve gelen tepkiler,sarki kisinin özeline oldugu için,bir yerden sonra itiyor insan sarkiyi ve "didem dinlesin bunu,beni ilgilendirmiyor " diyor..Beste ne kadar kaliteli olursa olsun,kisiye özel olunca tepki de geliyor ister istemez..ne düsünüyorsun bu konuda?Bilge: ona bakarsaniz The Beatles'in "Michelle'i var..Tonlarca isme yazilmis sarki var..Yeni albüm çalismalari ne durumda?Neler düsünüorsunuz bu albüm için?Bilge:Yok,hiçbir seye baslamadik daha..Ama Türkçe olur yine.Içinde bir iki tane ingilizce parça koyariz belki.Ingilizce parçalari degerlendirmek,elestirmek için yaslaniyoruz çünkü..Elimizde çokça,çok güzel ingilizce sarkilar var."Supersonic baby" var mesela..Ingilizce-ayri bir albüm plani var mi?Bilge:Yabanci bir distürbütör bulursak,evet düsünüyoruz.Yeni albümde Cover veya düet düsünüyor musunuz?Bilge:Deligömlegi-Özver'le bir kaç beraber sarkimiz var onlardan birini koyabiliriz..TNK vokalisti Caner var,çok basarili bir solist gerçekten,onunla birseyler yapabiliriz.Çünkü degisik,hiç denememis seyler yapmak istiyorum.Belki 3-5 kisi toplanir-Cemiyet'ten Tolga mesela-farkli seyler ortaya koyabiliriz.Bir araya gelip "we are the wooorld" falan yapariz :)Gruba +1 gitar veya baska bir eleman düsünüyor musunuz?Kayitlarda olmasa bile konserlerde,senin açindan hem çalip hem söylemek zor olmuyor mu?Bilge:yok,tam tersi egleniyorum ben hem çalip hem söylerken.Sahnede 3 kisi olmanin rahatligiyla ilgili biraz da bu..Baska bir eleman'a gelince,Bazen kemanci;bir çellist istiyorum.Onlar da eklenirse zevkli seyler çikabilir gerçekten.Ama iste kafamiza göre birini bulmak zor,Tolga Çebi'nin (eski düs sokagi sakinleri-simdilerdeyse ihtiyaç molasindan taniyoruz kendisini) vakti olmuyor,tiyatro çalismalari,yogun çünkü..Tercihim Tolga Çebi'den yana olur sahnede..


Farkli enstrümanlar kullanmayi düsünüyor musunuz peki?Olympos'ta ilk albüme göre bolca enstruman vardi mesela..Bilge:Tabi olacak.Mesela ilk albümde ben Deniz'i ikna edemedim ."ama hepsi yalan" sarkimizda sitar kullacaktik..Tatilde üniversitede sitar okuyan bir arkadasim gelmisti ve ona çaldiracaktim..Ama Deniz " hayatimda hiç sitar kayde - turkrock.com


"Direc-T Amerika'da"

21/08/2007

ÝSTANBUL - Rock müziðimizin iddialý genç gruplarýndan Direc-T dýþarýya açýlmaya kararlý. Ýngilizce albüm çalýþmalarýný sürdüren grup, 28 Eylül'de ABD'nin Ohio'daki Cincinati kentindeki MidPoint Müzik Festivali'ne katýlacak. Direc-T daha sonra New York ve Washington'da iki konser verecek. (Kültür Sanat)

- radikal newspaper-turkey


Discography

With his band Direc-t:
*Rus Kozmonotlari (1st album-2004)

*Olympos (second album-2005)

*Son Agac 2011

*Have You Heard-2--Compilation in Australia by Starving Kids Records

*Have You Heard-3--Compilation in Australia by Starving Kids Records

*"Ama sen varsin" was also released in a compilation in Russia

Arabesque Strings-2011 Solo-Music Library album- Muzikotek Records

Photos

Bio

*Direc-t, won the first music award in 2001 at the Roxy Music Awards.(the most important alternative music contest in Turkey)

*In 2002 the band opened up for David Byrne, Pulp, Sneaker Pimps and Carl Cox at the Alternative Festival in Istanbul.

*In 2002 they played on demo stage at H2000 festival.

*In 2003 they played a show on the main stage at H2000 festival.

*In 2003 Direc-t signs a contract with On-Air Productions and they record their first studio album with Deniz Ylmaz (Kurban)
contributing as the producer. The first album ''Rus Kozmonatlari'' is released in June 2004 with 10 Turkish and one English song.

*The band shoots the first video from ''Rus Kozmonatlar'' to the song "Dur Sakn Konuma" and then to "Hasret" and "Ama Sen Varsn" songs. And they have been on music charts of Turkish music channels for a long time.

*The video of "Ama Sen Varsn" as an animated video catches a lot of attention from the public.

*In 2004 the band performs for the Rock Istanbul Festival which is broadcasted live from Dream TV.

*In July 2004, Direc-t performed at the Pohoda Festival in Slovakia and assumes the title of the first Turkish band have ever performed in Slovakia.

*In 2004 Direc-t plays a benefit show for the Tsunami victims in South Asia at Yedi Kule Zindanlar (Dungeons of Yedikule) in Istanbul.

*In 2005 Direc-t starts touring with the Fanta Genlik Festvali (Fanta Youth Festival) which includes 17 cities all over Turkey.

*In 2005 the band makes an appearance on the main stage of the Rock Istanbul Festival.

*In addition, Direc-t performs in many bars in Istanbul such as Line, Kemanc, Life Bar, Bronx, Gitar Bar, Vox, Yeni Melek Gsteri
Merkezi (Yeni Melek Show Center), Stdyo Live and also in other cities such as Ooze Bar (Izmir), Saklkent (Ankara),Bar Fly (Ankara) and Doors (Eskisehir). The band also appears as musical guest at various University and High School Festivals (German High School, Ereli Anatolian High School) all over Turkey.

*In 2005 his band Direc-t'S second studio album 'Olympos' was released in Turkey 1.5 English and 9.5 Turkish songs are in the album.

*The band has made a video for first single from the album "Rambo"

*In 2005 a song by Direc-t has been released in a Turkish compilation in Russia and Ukraine.

*One Direc-t song has been a finalist in december's round of the "Song of the Year-2005" contest.

*Band's song called "20 ways" was released in a compilation by Starving Kids Records in Australia.

*Direc-t played at MidPoint Music Festival 2007 in Cincinnati.

*Played live in New York, at Mo Pitkins Club-East Village.

*Band's song in Turkish called "Birileri" was released in a compilation in Australia by Starving Kids Records

*2009 Direc-t has played in Ukraine,Slavske rock fest and Germany - Sommerlounge fest and a bar gig in Aachen.

*The band has released the third album "Son Agac" in 2011


Band Members