Chyskyyrai
Gig Seeker Pro

Chyskyyrai

Band World Avant-garde

Calendar

This band has not uploaded any videos
This band has not uploaded any videos

Music

Press


"Gendos k nám pøivezl mistrovskou hudbu i magii šamanského rituálu"

Na koncert, který byl avizován jako “hrdelní zpìv sibiøského šamana”, jsem se onoho chladného ètvrteèního veèera 8. listopadu vydala plná zvìdavosti a vysokých oèekávání. Hned po vstupu do brnìnské Staré Pekárny mì zaskoèilo, že její nevelké prostory byly namaèkané lidmi takøka až po strop a zdejší teplota pøevyšovala tu venkovní nejménì o 30 stupòù... Nepøíliš ideální podmínky pro meditativní rozjímání pøi poslechu rituálního zpìvu asijských stepí, pomyslela jsem si. O to více mì pøekvapilo, že tento veèer nakonec naplnil má oèekávání naprosto beze zbytku.

Gendos, celým jménem Genadij Gendos Èamzyryn, je hudebník, zpìvák, šaman, mistr i uèitel hrdelního zpìvu, ale také øezbáø a sochaø, a pochází z ruské autonomní republiky Tuva. Šamanské povìøení zdìdil po svém dìdeèkovi a celé jeho umìní vychází z tuvinské lidové tradice, on sám se však nebrání prolínání své muziky se souèasnými hudebními vlivy. Jeho hudbu lze popsat jako smìs tuvinské tradice, moderní hudby a volné improvizace. V posledních letech Gendos èasto koncertuje po Evropì; v Polsku, které se stalo jeho druhým domovem, pøed dvìma lety nahrál své poslední sólové album Ham-dyt (tím prvním bylo Kamlanie). O naprosté výjimeènosti jeho produkce se mohli èeští posluchaèi pøesvìdèit již pøed dvìma lety na festivalu Colours of Ostrava, kde vystoupil spoleènì s tuvinskou zpìvaèkou Sainkho Namtchylak. Ta o nìm mimo jiné prohlásila: „Je to neuvìøitelnì obdaøený èlovìk, pøírodní neopracovaný démant tuvinské moderní hudby.“ V poslední dobì Gendos spolupracuje s britskými hudebníky Timem Hodgkinsonem a Kenem Hyderem, ale také s polákem Darekem Makarukem, se kterým se vìnuje elektronickému projektu Gendos West Trip.

Na pódiu Staré Pekárny se nevysoký Gendos objevil v tradièním šamanském odìvu, nejdøíve jen pokojnì sedìl v tlumeném svìtle, obklopen všemi svými podivuhodnými nástroji. Ale už od chvíle, kdy zaznìly první blahodárné a mystické vibrace jeho hrdelního zpìvu a jeho postava se zahalila do oblaku kouøe tuvinského kadidla artys, dýchla na všechny pronikavì uvolòující a duchovní atmosféra komorního rituálního obøadu.

Ten veèer se Gendos doprovázel hrou na celou øadu tradièních nástrojù, jako jsou jemnì znìjící èínská citera chadagan, buddhistický zvonek, nástroj tuvinských pastevcù dospulur, do tranzu uvádìjící brumle, šamanský buben a dálší. Všechny nástroje støídal se samozøejmou zruèností a se všemi se jeho zpìv doplòoval v dokonalé harmonii. Posluchaèi mìli možnost vyslechnout hned nìkolik hudebních stylù, mistr nás zasvìtil jak do témìø zapomenutých melodických písní z jeho regionu Bajtajga, tak do celé øady tradièních tuvinských písní, které mìly kdysi dávno zpøíjemòovat dlouhé výpravy po stepích, nebo se zpívaly pøi ohni a vyprávìly o dávných pøedcích, milovaných zemøelých nebo odvážných skutcích. Tím nejzajímavìjším ale pro nás toho veèera byly bezesporu ukázky tradièního rituálního hrdelního zpìvu. Pøedstavil všechny jeho základní polohy – nejníže položenou kargyraa, støední khoomei a nejvyšší sygyt. Tento archaický zpùsob zpìvu, tzv. alikvótní vokál, má mít na posluchaèe úèinky podobné hypnóze a pøedávat jim pozitivní energii. Nevím, jak u ostatních, ale v mém pøípadì to fungovalo zaruèenì. Gendos rozechvíval stìny rituálního druidského bubnu stejnì tak pronikavì jako smysly všech pøítomných a emoce a napìtí spojoval tak mistrovským zpùsobem, že pøi vrcholných momentech jeho živelného šamanského rituálu nám všem pøipomnìl, jak velká intenzita prožitku se skrývá v tomto polozapomenutém mystickém umìní.


Mezi písnìmi obèas mistr promluvil klidným laskavým hlasem (podivnou smìsí ruštiny a polštiny, vìtšina publika mu tudíž bez vìtších problémù rozumìla) a ukázalo se, že pan Gendos není jen váženým šamanem a skvìlým hudebníkem, ale i srdeèným a usmìvavým èlovìkem, který je lidovì øeèeno prostì v pohodì. Všechny pøítomné si neuvìøitelným, pøitom nevtíravým, zpùsobem okamžitì získal. V poslední pùlhodince se na tváøích všech posluchaèù, jakoby rozšíøen nìjakou tajemnou nákazou, usadil široký a spokojený úsmìv. Ovace po poslední písni nebraly konce, nikomu se z toho smíølivì snového zážitku nechtìlo probudit…a tak Gendos mezi mnohonásobným pokorným dìkováním zahrál ještì jednu píseò. A my mu dìkujeme, že jeden z našich veèerù uèinil tak magicky výjimeèným.

Publikováno: 22.11.2007, autor: misskhoma
http://www.superbeat.cz/clanek/21689-gendos-k-nam-privezl-mistrovskou-hudbu-i-magii-samanskeho-ritualu.html
- internet


"letter to Gendos"

"I had the oportunity with some other guys to play the drum with you, last year in Vandoeuvre-Les-Nancy, it was such a great feeling..."
- from internet


Discography

Released titles:

SOLO:
1/ Gendos solo - Live at Alchemia 2008
2/ Gendos solo - Ham-Dyt 2005 LUNA MUSIC (PL)
Artist: Gendos
guests: NetLenka, Tatiana Rechnaya, Jêdrzej Kuziela
10 compositions about spirit, nature, ordinary life and ghosts

3/ Gendos solo Kamlanie 2004 LONG ARMS (RUS)
Artist: Gendos
Vanguard improvising music with shaman spirit

Gen-DOS:
1/ Gen-DOS Bay Tayga 2007 DARKY MUSIC Tuva (RUS)
Artists: Gendos, Darky Medvedev guitar and programming, Alexey Saaia bassguitar.
2/ Gen-DOS Schizo i.d. 2000/2006 DARKY MUSIC Tuva (RUS)
Artists: Gendos, Darky Medvedev guitar, Igor Karalaev drums, Alexey Saaia bassguitar
Rock from Tuva.

K-SPACE:
2/ K-Space INFINITY 2008 Ad Hoc Records (USA)
Artists: Gendos, Ken Hyder, Tim Hodgkinson
2/ K-Space Going Up 2005 Ad Hoc Records (USA)
Artists: Gendos, Ken Hyder, Tim Hodgkinson
3/ K-Space Bear Bones 2002 SLAM RECORDS (GB)
Artists: Gendos, Ken Hyder, Tim Hodgkinson
Sham Beat, experimental shamanic music with buddhism influences

BIOSINTES:
6/ Biosintes "Deity" 1996 SoLyD Records (RUS)
7/ Biosintes with Sainkho Namtchylak First Take 1996 FMP (D)
Remarkable music, a mixture of traditional Tuvian music, free improvisation and new music. Emotion and suspense, brought together in a masterly way.

BOOTLEGS:
8/ Traumzeit Traumzeit goes Siberia 2005 (D)
Artists: Marion Ritz Valentine with her International Band Traumzeit and Gendos
Live recorded, half official bootleg.

Title planned for release:
1/ Three worlds (autumn2008)
Recording session planned for October 2007 with Jorgos Skolias sensational vocalist and Asaf Sirkis - virtuoso of percussion free improvisation

2/ Ugaan
Electronic goes to Siberia, modern electronic music with traditional themes from Tuva gives unique effect.

Photos

Bio

Gendos is an uncommon person of Tuvian music scene. He develops traditional Tuvan music what makes him avant-garde person among Siberian artists. While well acquainted with styles like contemporary western music, jazz, rock or blues, he is not seduced in to direct, simply fusion, but creates folk music deeply steeped in shamanic tradition.
1965
Gendos was born in small, hidden in taiga, village Shuj.

80's Teenager time
Gendos played at dancing parties. His memories of those times - twist, shake, twist, shake -

1990
In the capital Kyzyl was formed by Vresh Milojan first vanguard Tuvinian band Biosintes. Gendos became a member of the group. Biosintes music was orientated around an ethnic type of improvisation, sometimes constructed on a rock ostinato, sometimes completely free. But a major inspiration was Tuvinian throat-singing . The basic function of ensemble was the creation of recordings for and the participation in the performances taking place at the 'Kyzel' theatre. Gendos found his shamanic roots during he was playing shaman rule in one of them. In 1996 Biosintes toured in Europe and participated at the Total Music Meeting in Berlin with Sainkho Namtchylak (First Take) .

90's Experimental
Gendos met two vanguard musicians from Scotland and England, Ken Hyder and Tim Hodgkinson. They formed K-Space.

2000 Traditional Rock
Gendos started to play rock with Darky Medvedev, Alexej Saaia and Igor Karalaev. As Gen-DOS ensemble they recorded Shizo i.d. album.

2004 Jazz collaboration
Gendos started to visit Europe quite often. Poland became his second home. He met many significant musicians. He played concert in Program 3 of Polish Radio with Tie Break. His meeting with Mazzoll opened new music horizons. The concerts became meetings of artists creating, exchanging their experiences, energies - here and now- without rehearsal. Concert in Mózg Club, legendary, Polish vanguard club with Mazzoll, Majewski, Janicki was broadcasted by Polish Television. The concerts with young Polish jazzmen Piotr Rachoñ, Aleksnader Papierz were fascinating audience as well. Gendos formed Tuva Pulse band. Ensemble based on cooperation with various musicians and idea that Gendos is a bridge between Tuvian tradition and contemporary music. One of the most interesting happening was concert with Sainkho during Colours of Ostrava Festival (summer 2005)

2005 Shaman Nights
Exceptional concerts in exceptional place. Alchemia, Jewish district club is strikingly decorated with old paintings and furnitures. Popular with artists, most gallery openings throughout the district culminate in splendid bohemian madness at Alchemia. It has become a genuine place of meeting, meeting of contemporary shamans, musicians. Alchemia was visited during two editions of Shaman Nights in 2005 and 2006 by Sainkho Namtchylak, Jon Dobie, NetLenka, Mazzoll, Jacek Majewski, Piotr Rachoñ, Jêdrzej Kuziela, Altai Khangai (Mongolia) and Chyskyyrai (Sakha).

2006 Bridge over Ural
The supreme project we have released. 13 musicians coming from 3 continents and 8 countries have met on the stage. They represented different cultures, tradition, styles of music, languages and one common idea - meeting of people. Improvising music from beginning to the end. Gendos was the only person who knew everybody: Chyskyyrai from Sakha (Jacutia), Petra Jankova from Czech Republic, Ganbold Muukhai and Ganzorig Nergui from Mongolia, Chris Dahlgren from USA, Asaf Sirkis from Izrael, Jon Dobie from England, Lubos Holzer from Czech Republic, Jorgos Skolias, Jêdrzej Kuziela, Jakub Rutkowski, Dominik Strycharski from Poland.

2007 WILDERNESS OF ASIA
Nomads arrived to Europe as in XIII centuries. During summer holidays we have ben travelled through Poland with yurts and our friends. Everything started at the June in Wroc³aw. We organized Nomad Festival WILDERNESS OF ASIA. The nomads from Kyrgyzstan, Kazakhstan, Ujguria, and Tuva, of course has visited us.
During five days visitors could take apart and see:
exhibitions of photos from Tuva, Mongolia and Kazkhstan journeys
documents movies about Siberian shamans from Tuva and Taimyr
lectures about tradisions, religions, history and now days of Nomads nations
great movies as Dersu Uza³a, White Sheep, Lutyj.
cooking of traditional nomads meals
workshops of singing, playing on nomads instruments, handcraft, dancing,
concerts

Gendos took a part in Na Druhim Brechu festival in Hradec Kralove and two French festivals, Passages and Music Action. He performed several times in Lotaryngia, Lille, Marsille and Nice, by the way. Gendos continued his teacher way made workshops for musicoterapist in Czech Republic and on the Warsaw Festival Culture Crossroads.

In autumn Gendos recorded new album with new project TGF (Tuvian Greek Freaks) with Jorgos Skolias voice and Asaf Sirkis drums, which will be realized at the spring 2008. Second time he visited Womex as a member of AKT crew.