hnadan aydin
Gig Seeker Pro

hnadan aydin

Band Folk Jazz

Calendar

This band has not uploaded any videos
This band has not uploaded any videos

Music

Press


"hürriyet turkey"22 Mayýs 2008 tarihli Anasayfa'ya dönmek için týklayýn.HABER
• English

• Yazarlar

• Ankara

• Ege


• Son Dakika

• Gündem

• Dünya

• Ekonomi

• Strateji

• Piyasanet

• Spor

• Kadýn

• Teknoloji 2007

• Teknoloji

• Eðitim

• Saðlýk


• Kültür Sanat

• Sinemalar

• TvRehberi

• Magazin

• Özel Dosyalar

• Hava Durumu

• Astroloji

• En iyi On


• Kelebek

• Cuma

• Cumartesi

• Pazar

• Seyahat

• Otoyaþam

• E-Yaþam

• Hürriyet ÝK


• Bize Ulaþýn

• Üyelik

• Reklam
Yazarlar


14 Þubat 2004
Ebru ÇAPA ecapa@hurriyet.com.tr

Deli kýzýn türküsü

Handan Aydýn'ýn klibini izlediniz mi? Ben izlemedim. Çoðunluðun izlediðini de zannetmiyorum.

Rivayet odur ki TRT, zaman zaman sabah programlarýnda gösteriyormuþ. Fakat klip, diðer kanallarda, yani müzik kanallarýnda hepi topu dört gün dönmüþ. ‘Hem zaten pek bir þeye de benzemiyor'muþ.

‘Seyretmediðin þey üzerine niye ahkám kesiyorsun kardeþim?' diye soracak olanlar için: Bunlarý ben söylemiyorum, Handan Aydýn'ýn kendisi söylüyor.

Her kaidenin bir istisnasý vardýr málûm. Bu da müstesna bir klip yazýsý olacak; içinden klip geçmeyen... Handan Aydýn'ýn kendisi gibi; müstesna yani...

Ben onu ilk kez Gülay'ýn Damlalar adlý programýnda görmüþtüm. Kulaklarýma inanamamýþ, oturduðum koltuða gömülmüþtüm. Camdan Sakýz adlý türküyü söylüyordu fakat o mu türküyü söylüyor, türkü mü onu söylüyor, ayýrt edilemiyordu. Enteresan bir tarzý vardý; türküleri caz gibi yorumluyordu. Ve sohbet sýrasýnda sorulan sorulara, fýsýldarcasýna, mýrýl mýrýl yanýtlar veren o genç kadýn, iþ türkü söylemeye geldiðinde, kendinden geçmiþ bir þekilde, saçlarýný savurarak þakýmaya baþlýyordu.

Programdan birkaç gün sonra, ismini Beyoðlu'nda bir mekánýn kapýsýnda gördüm. Gidip dinlemek için birkaç arkadaþý organize etmeye kalmadý, afiþ ortadan kalktý...

Epey bir süre, müzik marketlerde albümünü aradým. Yok, yok, yok... Öyle ki bir süre sonra varlýðýndan þüpheye düþtüm; kulak saðaltan türden bir sanrýya kapýldým, bir nevi serap gördüm sandým...

Sonunda nihayet bir arkadaþ vasýtasýyla albümü bulabildim ve uzun süre sadece onu dinledim: Hicazdan Caza...

Tesadüf, geçenlerde Handan Aydýn'la tanýþmak da nasip olabildi. Nev-i þahsýna münhasýr bir insan. TV'de izlediðimde kapýldýðým intiba, mülayim biri olduðuna dairdi. Televizyon ekranýnýn Mandrake'nin þapkasýndan daha yaman bir illüzyon mahali olduðunu bir kez daha idrak etmiþ bulunuyorum. Ne mülayimi?!.

Handan Aydýn ile mülayim kelimesinin ayný cümlenin içinde geçmesi bile mümkün deðil. Bilakis, kendileri hafif çatlak bir tip; dikkafalý, dilinin kemiði olmayan cinsten... Memlekette tasvip edilen kadýn türüne mensup deðil. Sizi bilmem ama þahsen takdir ettiðim türden...

Kýsa muhabbetimizde bir dolu þey anlattý: Ulus Plak ile sözleþmesini iptal ettirttiðini, davalý olduklarýný, hatta aðýr bir iddia, onun yalancýsýyým ama þirkette dayak bile yediðini... Albümünün korsana düþtüðünü, satýþýnýn, daðýtýmýnýn kasten önüne geçildiðini... Çýkacak adam gibi bir türkü bar bulamadýðýný oysa müzikte esas er meydanýnýn sahne olduðunu ve kabiliyetini en iyi orada sergileyebildiðini... Sahnedeyken yerden yere atlayarak kendini kaybettiðini... Bir sonraki albümünde Hindistan'dan müzisyen getirtmeyi arzuladýðýný... Bu kurtlar piyasasýnda ne dönerse dönsün kimselerden korkmadýðýný...

Handan Aydýn, 30 Mart'ta Fatih Erkoç'un Yankýlar adlý programýna katýlacak ve Nisan'da Babylon'da sahneye çýkacak. Bunun yanýnda birkaç plak þirketiyle görüþmeleri sürüyor. Ama yarýn da ne, yarým saat sonra baþýna ne gelecek, onu bilemiyor. Hepimiz ve hiçbirimiz gibi...

Handan Aydýn, besbelli, biraz deli... Tanýyanlar da bunu doðruluyor. Ben de sormak isterim: Akýldan ne hayýr gördük? Sürü sepet akmaz kokmaz tavþan boku þarký ‘çýðýrýyorum' kisvesi altýnda böðürüp duruyor da ne oluyor? Iðdýr'ýn Al Almasý'ný bir kez de ondan dinlemiþler hak verecektir sanýrým: Bu deli kýzýn türküleri, kulakta pastý, kirdi, tozdu, ne varsa siliyor. Dilediðince türkü söyleyebilir, biz de dinler nasipleniriz inþallah; umarým, umarým, umarým...


arkadaþýma yolla
yazýcý için


Yazarlar Arþivi

Ebru ÇAPA
Tüm yazýlarý


© Copyright 2006 Hürriyet
www.hurriyetkurumsal.com

- ebru capa


"hürriyet turkey"


22 Mayýs 2008 tarihli Anasayfa'ya dönmek için týklayýn.


HABER
English

Yazarlar

Ankara

Ege


Son Dakika

Gündem

Dünya

Ekonomi

Strateji

Piyasanet

Spor

Kadýn

Teknoloji 2007

Teknoloji

Eðitim

Saðlýk


Kültür Sanat

Sinemalar

TvRehberi

Magazin

Özel Dosyalar

Hava Durumu

Astroloji

En iyi On


Kelebek

Cuma

Cumartesi

Pazar

Seyahat

Otoyaþam

E-Yaþam

Hürriyet ÝK


Bize Ulaþýn

Üyelik

Reklam
Yazarlar

24 Ocak 2004
Tolga AKYILDIZ takyildiz@hurriyet.com.tr

Sen türkülerini söyle

Deðiþik bir ülkedir benim ülkem.

Stüdyosuna, klibine, tanýtýmýna binlerce dolar harcanan kötü þarkýcýlar þanslarý yaver gider de birkaç magazin martavalýnýn malzemesi olurlarsa, albüm satsýnlar ya da satmasýnlar meþhur oluverirler benim ülkemde.

Bu; bir grup insanýn gittiði kimi barlarda program yapmalarý, bilmem hangi þirketin bayi toplantýsýnda ekstraya çýkmalarý için yeter sebeptir.

Ondan sonra musluklar akar, küpler dolar.

Ola ki gündemden düþtüler, hemen yeni bir martaval bulunur.

Çarklar böyle döner benim ülkemde.

Televizyonu ne vakit açsak karþýmýza çýkan, müzikten baþka her þeyle uðraþan bu insanlarýn albüm satýþý kimi zaman otuz bini bulmaz.

Ama ne önemi vardýr; onlar meþhur insanlardýr; nasýl olsa bir þekilde para kazanýrlar.

Öte yandan güzel ülkemin isimsiz kahramanlarý vardýr.

Sokakta görseniz tanýmazsýnýz, albümlerini müzikmarketlerde, kliplerini Kral TV'de göremezsiniz ama çok satarlar. Kimileri milyonu devirir.

El arabasý tezgahlarda iþporta kaset satan çocuklarýn patlak kolanlarýndan yayýlan ezgileriyle sevilirler. Kulaktan kulaða anlatýlýr, milyonlarýn evlerine girerler.

Onlarýn büyük stüdyolara girme, iyi aranjörlerle çalýþma, klip çekme þanslarý yoktur çoðu zaman. Ekstralarý da olmaz. Türküler söylerler. Ama inanýn iyi söylerler.

Türküler, benim güzel ülkemde sigara dumanýna boðulmuþ türkü barlara hapsedilir, cep telefonlarýna melodi olur, el arabalarýnda milyonlar satar ama yine de yaranamaz kimseye.

Konservatuvarlar burun kývýrýr, üniversiteler araþtýrmaz, 'beyaz Türkler' evinde dinlemez.

Ama ne zaman zora gelsek türkülere sarýlýrýz. Hikaye bir albüm mü yaptýn, koy bir anonim türkü. Barda program mý yapýyorsun koy repertuvuarýna üç-beþ türkü. Kayýnbiraderin düðününde göbek mi atýlacak çal oynak bir türkü. Aþýk Veysel bile Tarkan albümüne girmedikçe pek akla gelmez bu ülkede.

Farklý yorumlarýyla dikkat çekenler, derleyiciler plak þirketlerinin kapýlarýndan dönerler.

Zaten türküleri farklý yorumlayanlara 'bizden baþka kimsenin türkü söylemeye hakký yoktur'cularýn da pek tahammülü yoktur.

Handan Aydýn ismi kaç kiþiye ne ifade ediyor bilmiyorum.

Geçtiðimiz günlerde beþ yýllýk bir aradan sonra ikinci albümü 'Hicazdan Caza'yý çýkardý.

Caz vokaline olan eðilimi hemen belli oluyor. Önce 'cazla türküyü karýþtýralým da ne kadar önemli müzisyen olduðumuzu anlasýnlar' türünde beyhude iþlerden biri sandým.

Ama dinledikçe anladým ki Handan Aydýn'ýn böyle bir kaygýsý yok.

Bu ülkenin türkülerini seviyor. Ufuðu açýk her yorumcu gibi de cazýn vokal matematiðine ilgi duyuyor.

Albümünde de o güzelim türküleri, cazla olan vokal iliþkisini son derece kararýnda kurarak tertemiz söylüyor.

Düzenlemeler de ayný tatta; ne müzisyen mastürbasyonu, ne 'aslýnda caz yapýyoruz' kaygýsý...

Kendinize bir iyilik yapýn da þu albümü alýn. Burun kývýrmadan dinleyin bakalým ne hissedeceksiniz.

Son söz olarak da yeri gelmiþken birkaç kiþiye selam çakmak isterim.

Müzisyenliði ve türküye yaklaþýmýyla yaþayan kahramaným Erkan Oður'a, baþka bir dolu iþ yapma fýrsatýna raðmen yýllardýr türkülerini söyleyen Gülay'a, her daim Arif Sað'a, yaptýðý antolojik çalýþmalarla Beyoðlu'nun kakofonisi içinde yýldýz gibi parlayan Metropol Müzik'e içten saygý ve sevgilerimle...arkadaþýma yolla yazýcý için
Yazarlar Arþivi
Tolga AKYILDIZ
Tüm yazýlarý
© Copyright 2006 Hürriyet
www.hurriyetkurumsal.com- tolga akyildiz


Discography

first album: türkü olur sokaklar 1998 publish. decay folk music second album: hicazdan caza 2003 publish decay folk jazz tv `s: BRT, trt, cine 5 and star as well as in others tv shows I participated. radio `s: populare (italy), trt1, cem radio, baris radio, özgür radio, and much more besides .wenn them more inputs to need can do them under youtube check under the names handan aydin

Photos

Bio

I am in Turkey erzincan born (12.01.77) .bin since my childhood, in music aufgewachsen.weil my family already musical activities carried out in amatör bereich.ich have 2 albums in several tv programs participated and have in 2 tv, s of programs lead-have in several festivals teilgenommen.und my massage am world-wide the peace and against force and war.