Que Passa
Gig Seeker Pro

Que Passa

Band World Acoustic

Calendar

This band hasn't logged any future gigs

This band hasn't logged any past gigs

This band has not uploaded any videos
This band has not uploaded any videos

Music

Press


"que passa"Niezwykle starannie przemy¶lany program koncertu, nowe kompozycje, debiuty wokalne, nowy sk³ad zespo³u. We czwartek w klubie Alchemia Que Passa ukaza³a publiczno¶ci "stare-nowe" oblicze

Sam pocz±tek potwierdzi³, ¿e nie bêdzie to zwyk³y koncert. Intro s±cz±ce siê z g³o¶ników (wykorzystane przez zespó³ po raz pierwszy) zaskoczy³o publiczno¶æ, by³o jednak znakomit± "dominant±" do muzyki wykonywanej na ¿ywo. Kwintet w sk³adzie: Jaros³aw Dzieñ - gitara akustyczna, gitara flamenco, Marcin Hilarowicz - gitara akustyczna, £ukasz Adamczyk - gitara basowa, Miros³aw Hady - cajón oraz (nowy nabytek zespo³u) Jakub Miet³a - akordeon, zaprezentowa³ kompozycje z p³yty "Malkolm", a tak¿e utwory, które znajd± siê na nowym, planowanym na ten rok, albumie.

O niezwyk³o¶ci Que Passa ¶wiadcz± bezsprzeczne kompozycje Jaros³awa Dzienia - wycyzelowane formalnie, zaskakuj±ce, o wartkiej akcji i choæ zespó³ najlepiej czuje siê w stylistyce flamenco, muzyki tej nie mo¿na "wzi±æ w nawias". Humor, groteska, liryzm czy nostalgia ³±cz± siê tu w wiadomy chyba tylko dla kompozytora sposób. Nie dziwi wiêc fakt, i¿ na koncercie nie mog³o wiaæ nud±, a i sami muzycy zaprezentowali siê znakomicie. Dzieñ i Hilarowicz pokazali, i¿ s± jednymi z najlepszych gitarzystów akustycznych w Krakowie.

Co wiêcej, muzycy zaprezentowali równie¿ swoje umiejêtno¶ci wokalne, i to chyba najwiêksza niespodzianka czwartkowego koncertu. Niew±tpliwie barwa g³osu, intonacja, a tak¿e wyraz emocjonalny predysponuje muzyków do kariery wokalnej, jednak nale¿y zastanowiæ siê, czy to dobra droga dla Que Passa - zespo³u, który tak dobrze porusza siê po gruncie muzyki instrumentalnej. Przecie¿ wszyscy muzycy Que Passa to znakomici instrumentali¶ci: £ukasz Adamczyk, Miros³aw Hady i Jakub Miet³a prezentuj± poziom znacznie przewy¿szaj±cy "¶redni± krajow±". Nie ma wiêc powodu, aby poziom ten "deprecjonowaæ wokalnie".

To jedyny znak zapytania co do czwartkowego koncertu, gdy¿ ogólnie zespó³ zabrzmia³ znakomicie, pokazuj±c to, co w Que Passa najlepsze - warsztat, feeling, ekspresjê sceniczn±, a wszystko podane bardzo selektywnie - w tym miejscu s³owa uznania dla akustyka koncertu. Wiadomo przecie¿, jak "cz³owiek za konsol±" potrafi zepsuæ ca³y wystêp. - http://miasta.gazeta.pl/krakow/1,35796,3135146.html


Discography

Good Day 2000
Malcolm 2003
For You 2008

Photos

Bio

Que Passa was established in 1996 on initiative of two musicians:
guitarist and composer Jaroslaw Dzien and accordionist Marcin Galazyn.
Today Que Passa is a superb quintet:
Jaroslaw Dzien (ac.guitar)
Marcin Hilarowicz (ac. guitar)
Lukasz Adamczyk (bass guitar)
Jakub Mietla (accordion)
Miroslaw Hady (cajón and percussion)
Musicians, who are the graduates of Music Academies in Cracow and Katowice, had and have the opportunity to cooperate and perform with the greatest polish artist such as: Pawel Maciwoda(Scorpions), Marcin Galazyn(Motion Trio), Banek Masseli (Globetroters), Golec Uorkiestra, Adam Baldych, Grzegorz Turnau and many others.
The repertoire of Que Passa consists of mainly Jarek's compositions, but thanks to excellent skills the ensemble presents also compositions of such Jazz Masters as Chick Corea, John McLaughlin and Astor Piazzolla or Al di Meola. As all musicians are creative and enthusiastic the arrangement of the music compositions are high quality and unique, what makes Que Passa distinguished from others. Therefore, the repertoire of Que Passa can be classified as the fusion of harmonic flamenco and the improvised music.
The group has been awarded during many festivals. The most significant were Jazz Juniors in 1999 and Opole in 2006. It is worth to underline here, that Festival in Opole has long (over 40years) tradition and this is one the most important music event in Poland.
Que Passa is experienced in performances and live concerts both in Poland and in Europe (France, Spain, Moldova, Romania). As the group
presents fusion of flamenco, hot Latino American rhythms and the feeling of improvised music, thus, the atmosphere during concerts is unique and enthusiastic. B/w:tvirtuosity and great involvement make people truly touched and nobody stays neutral.
Que Passa performed also with Rafael Cortez, Fish (ex Marillion), El Bicho and played on Summer Guitar & Folk Festival,Wroclaw 08.2007 (flamenco night,star:Vicente Amigo)
TFF Rudolstadt,Germany 2007
Jazz Festiwal Ravensburg, Germany 05.2007
Music Fair in Frankfurt (Musikmesse 2003) invited by German company Pro Arte. Worth to mention is a memorable experience of Trigonjazz Festival 2007 (Moldova)
Que Passa released the new album in the Autumn '07. FOR YOU (2008) is supported by many friends from other formations (Bernard Maseli, Jacek Krolik, Kuba Badach, Tomas Sanchez)
It is the most representative material of an ambitious venture of Que Passa quintet. The multitude of various styles and forms translates into a condense yet rich capacity of musical passion streaming from the sounds of guitar and accordion.

We invite you to join our passion.
QUE PASSA