Scissorhands
Gig Seeker Pro

Scissorhands

| INDIE

| INDIE
Band Alternative Rock

Calendar

This band hasn't logged any future gigs

This band hasn't logged any past gigs

This band has not uploaded any videos
This band has not uploaded any videos

Music

Press


"The Best New Artists!!"

Co to je: Indie-punková trojice z Plznì, kterou, jestli je ještì
na domácí scénì nìjaká spravedlnost, èeká v pøíštích mìsících
minimálnì stejný poprask, jaký loni potkal The Prostitutes.
Mají rádi kapely jako The Hives, The Rapture èi The Strokes
a na jejich muzice je to v tom nejlepším slova smyslu poznat.
Od zaèátku vìdí, co chtìjí, hrají asi dva roky a mají nadhled.
„Já mám pocit, že spousta kapel se bere tak vážnì,
až je to smutný. Nás to hroznì baví, ale zároveò to máme jako srandu.
Proto hrajeme to, co hrajeme, proto zpívám vysoko, proto nosíme úzký
kalhoty... Není to ale vtip, když už tak spíš výsmìch,“ smìje se frontman,
který si øíká Robert Org. Na podzim by mìli nahrávat svou debutovou desku,
kterou bude produkovat Kay ze Sunshine.

Proè: Protože tahle kapela fakt zní naprosto souèasnì
a pøitom jejím èlenùm není pøes tøicet, ale kolem dvaceti.
Protože to je fakt moderní rock´n´roll s tahem na bránu
a už jejich dema znìjí skvìle. „Na Èechy mají nezvykle ostrý sound
a smysl pro melodie, které se vymykají tomu, co mladé kapely u nás
bìžnì produkují,“ øíká jejich budoucí producent Kay. „Podle mì mají
fakt jako jedni z mála potenciál dìlat nìco, co bude pøekraèovat rámec
èeského rocku.“ Podle nás taky.... - Filter Czech Republic


Discography

Just Demo records ... debut album coming out October 2008

Photos

Bio

Just when they uploaded some DEMO tracks on internet for friends, by the acident next day a founder of a record label went to their new profile and he offered them a record deal! :) He said: "now you have a half a year to do the your best, i will call you in 6 months." Debut album coming out October 2008!