Fish-i

Fish-i

BandPopRock

Pop music, inspired by the 80's, lots of ethnic motives and classical elements. Cultural mix of western and eastern music, live ethnic instruments fusioned with electronic instruments

Biography

28 years old, Shai Fishman has studied music since the age of 8, trained as a classical musician, he started learning the flute. He then added the Trumpet and French Horn. at age 15 he has toured europe as a soloist with the Israeli Cosvervatory Orchestra. at age 17, after adding the Saxophone to his repertoire of musical instruments, he discovered contemporary music and left the classical training to pressue a career as a Song Writer, Musical Director and Arranger.

Currently. Shai fishman is a film scrorer, Musical Producer and Arranger. Amongst his latest works are: films for the Houston Museum of Natural Science, NASA, Rice University and the Lockheed-Martin Planetarium.

Lyrics

Winds of Time

Written By: Shai Fishman and Nirit Harel

Winds of time whisper stories
To sea they cry
Distant memories,
of days gone by

Through the warm salty tears,
I remember you
If they only knew
That hey could be saving you
I could look in to your eyes,
they are so blue…

Then you’ll come to life
In memories we left behind
What I wouldn’t do,
To say how much I miss you
Calling out for you
With an embrace
that we can not renew…

áåããéí ëì îéîê
øåöéí ìçåì
îé áëä àåúê ëì ëê ëçåì?

äîãáø ìøâìéê ëì-ëê âãåì
ø÷ ìøàåú àåúê
ìäöéì àú ðùîúê
ìùðåú àú äòáø
àéù ìà éëåì...

ùåá àúä àéúé
äøâùåú ùåá îåôéòéí
îä ìà àòùä – ëãé ìäøâéù òåã ôòí
àú îâò éãê
òåã ìà ùëçúé
ùàúä ìà ëàï!