The Sound Poets
Gig Seeker Pro

The Sound Poets

Band Pop Rock

Calendar

This band has not uploaded any videos
This band has not uploaded any videos

Music

Press


"'Urband Playground' konkursâ Latvijâ uzvarçjusi grupa 'S.P.B.'"

Par "Qashqai Urband Playground" Latvijas konkursa uzvarçtâju kïuvusi grupa "S.P.B." (Smaragda Pilsçtas Burvji), portâlam "Delfi" pavçstîja konkursa irganizatori no "SonyBMG" un "Star FM".


Grupa klausîtâju interneta balsojumâ saòçma pârsteidzoðu balsu skaitu - 32 000, kuras, pieskaitot þûrijas balsojumu (40%), noteica grupas uzvaru.
24.aprîlî grupai tika nodots ieraksta lîgums ar "SonyBMG" par digitâla singla ierakstîðanu.

"Bijâm patîkami pârsteigti par uzvaru! Konkursu saskatîjâm kâ labu iespçju gût papildus pieredzi un, protams, popularizçt savu mûziku. Milzîgs paldies visiem faniem, lîdzjutçjiem par lielo atbalstu un þûrijai, kas novçrtçja mûsu mûziku! Paralçli konkursam mûsu prioritâte ðobrîd ir darbs pie pirmâ albuma sagatavoðanas, tas plânots rudenî," stâsta grupas solists Jânis Aiðpurs. Savu muzicçðanas stilu puiði raksturo lakoniski: "Nemçìinâm sevi ierobeþot vienâ mûzikas stilâ, bet radâm mûziku pçc sajûtâm."

"Grupu konkurss bija pârsteidzoði populârs. Visâs valstîs kopâ internetâ reìistrçjâs 362 grupas, kurâm kopâ tika pieðíirts vairâk nekâ 400 000 balsu. Nolçmâm, ka ðâda popularitâte ir pelnîjusi savu albumu, tâpçc tiks ierakstîta "Urband Playground Rocks Vol.1" izlase, kas jau jûnijâ bûs pieejama veikalos," stâsta SonyBMG pârstâvis Kimo Valtanens (Kimmo Valtanen).

No Latvijas konkursâ kopumâ piedalîjâs 66 grupas, 18 no tâm iekïuva finâlâ un uzstâjâs dzîvajâ Rîgas Centrâlâs Dzelzceïa stacijas laukumâ no 10.-12.aprîlim.

- www.delfi.lv


"«Cîòas klubâ» uzvar «S.P.B.»"

Sestdienas vakarâ notikuðajâ muzikâlajâ TV ðovâ «Cîòas klubs» uzvarçja poproka grupa «S.P.B.» jeb «Smaragda pilsçtas burvji» ar dziesmu «The Moon», pusfinâlâ uzvarot Ozolu un Nâtri, bet finâlâ pârspçjot Gintu Çíi.

Septîtâ «Cîòas kluba» lielâkais pârsteigums bija tâ pirmais pusfinâls, kurâ sîvâ konkurencç cînîjâs vokâlâ grupa «Cosmos» un Ginta Çíe. Ïoti lîdzîgajâ skatîtâju balsojumâ izðíiroðâs izrâdîjâs pçdçjâs 10 sekundes, kurâs Gintas

Çíes balsotâji izrâdîjâs aktîvâki, lîdz ar to atstâjot ðîs nedçïas favorîtus - grupu «Cosmos» ar dziesmu «Pasaules galiòð» aiz svîtras.

Otrajâ pusfinâlâ, kurâ cînîjâs Ozols un Nâtre ar dziesmu «Pilsçta naktîs» pret «S.P.B.» ar dziesmu «The Moon», konkurence bija lîdzîgi sîva, tomçr skatîtâji nobalsoja par labu «Smaragda pilsçtas burvjiem».

«Zinot mûsu iepriekðçjo pieredzi «Cîòas klubâ», godîgi sakot, bijâm ïoti pârsteigti par ðâdu rezultâtu. Grupas vârdâ gribu pateikties visiem, kas mûs atbalstîja. Liels paldies arî mûsu nosacîtajiem pretiniekiem, jo bija ïoti patîkami spçlçt uz vienas skatuves. Runâjot par pretiniekiem, mçs gandrîz bijâm pârliecinâti, ka «Cosmos» tiks finâlâ un vinnçs,» teic «S.P.B.« taustiòinstrumentâlists Artûrs Eglîtis. - www.apollo.lv


"Ar domu par lielo spçli"

au pâris gadu latvju radiostaciju topus vago paðmâju formâcija S.P.B., kas lîdz ðim tika atðifrçta kâ Smaragda pilsçtas burvji.
Nu ðî grupa beidzot izdevusi savu debijas disku, tikai turpmâk to vajadzçtu godât kâ The Sound Poets – viòu mûzikai visai atbilstoðs nosaukums.
Lçnâm un pamatîgi
Pirmoreiz Smaragda pilsçtas burvji pieteicâs ar dziesmu Pearl Tears, kurai bija satriecoði labi panâkumi Radio SWH topâ. Ilgu laiku bija pat noslçpums, kas îsti spçlç ðîs grupas sastâvâ, lîdz pamazâm izkristalizçjâs, ka S.P.B. – tas ir, Jânis Aiðpurs (vokâls, taustiòi, ìitâra), Artûrs Eglîtis (taustiòi, fona vokâls), Ingars Viïums (bass, taustiòi), Normunds Luksa (ìitâra) un Andris Buiíis (bungas).
Pearl Tears sekoja vçl daþi labi gabali, piemçram, Poet un Feeling Behind, taèu debijas albums tika sagatavots palçnâm. "Ja mçs nebûtu centuðies sasniegt vislabâko rezultâtu, albumu bûtu varçjuði izdot jau pirms gada. Taèu gribçjâm bût savâdâki, lai ar savâm dziesmâm, noskaòu un skançjumu atstâtu kaut ko tieðâm paliekoðu Latvijas poproka mûzikâ," stâsta
paði S.P.B. dalîbnieki. "Negribçjâs izdarît tâ, kâ tas bieþi gadâs: ir trîs vai èetras labas dziesmas, bet pârçjâs vienkârði tiek pieliktas klât, lai it kâ aizpildîtu metrâþu. Galvenais bija nesasteigt, jo laiks ðoreiz mums neko neizðíîra. Gribçjâs pârdomâti un nosvçrti visu izdarît tâ, lai paðiem pçc tam nav jâsarkst un jâdomâ – eh, varçjâm taèu vçl labâk!" Neatkarîgajai sacîja Jânis.
Skaòu dzeja
Starp 12 albumâ iekïautajâm kompozîcijâm ir arî grupas pieteikuma dziesmas Pearl Tears, Poet un Feeling Behind, kuras pirms pusotra gada iedroðinâja mûziíus izdot albumu ar vçlmi skançjuma ziòâ neatðíirties no Rietumos ierastajiem standartiem. "Skaòu dzeja ir literâra vai muzikâla sacerçjuma veids, kurâ cilvçka runas skaòas elementi ir svarîgâki par vispârpieòemtajiem valodas elementiem. Pçc bûtîbas skaòu dzeja galvenokârt ir paredzçta izpildîðanai priekðnesumos," ðâds ir oficiâlais skaidrojums albuma nosaukumam Sound Poetry.
Bet kâpçc Smaragda pilsçtas burvji pçkðòi pârtapuði par The Sound Poets? "Kad sâkâm myspace kaut ko komunicçt ar ârzemniekiem par iespçjâm uzspçlçt festivâlos vai koncertos, pirmie jautâjumi bija – kas ir S.P.B.?! Ej nu un izskaidro cilvçkiem, ka bija tâds burvis no Ozas zemes, bet krievi òçma un pârtulkoja ðo grâmatu, padarot tâs galveno varoni par Smaragda pilsçtas burvi! Sâkâm meklçt citu skaidrojumu ðiem trim burtiem, lai vieglâk komunicçt ar tiem cilvçkiem, kas nerunâ latvieðu valodâ," skaidroja Aiðpurs.
Ingars no prâtniekiem
Pie S.P.B. ðûpuïa stâvçja ekonomikas maìistrs Jânis un sabiedrîbas vadîbas maìistrs Artûrs, kas reiz pirms Ziemassvçtkiem rîkojuði balli paðu pârstâvçtâ uzòçmuma darbiniekiem. Noriskçjuði un pieteikuði savu vçl neesoðu grupu spçlçðanai...
Par îstu "smaragda pilsçtas" atradumu var saukt Ingaru Viïumu – basìitâristu, kurð piespçlç arî Prâta vçtrai, bet S.P.B. sastâvâ bûtu grûti aizstâjams ar savâm aranþçtâja spçjâm. "Pie vainas bija Ziemassvçtku pasâkums pirms kâdiem diviem trim gadiem, kad Jânis man piezvanîja un apjautâjâs, vai es gadîjumâ nezinu kâdu, kurð varçtu palîdzçt vienâ spçlç – viòi ar Artûru ir izdomâjuði, ka pienâcis pçdçjais laiks dibinât savu grupu, un pârdroði pieteikuðies ðajâ projektâ, un nu viòiem vajadzçja pârçjos cilvçkus. Piekritu, jo man bija brîvs brîdis, un pamazâm pievâcu klât arî pârçjo sastâvu," sarunâ ar Neatkarîgo atminas Ingars.
Kâdâ mçìinâjumâ Jânis parâdîjis savu jauno dziesmu (tâ bija Pearl Tears), un Ingars piedâvâjies to noaranþçt un producçt. "Pçc tam tapa otra dziesma, tad – nâkamâ, un tad vienâ dienâ apsçdâmies pie kafijas tases un dþeki vienkârði pajautâja – vai es bûtu gatavs turpinât sadarbîbu, bet jau nedaudz nopietnâkâ lîmenî? Ja man jautâtu, kâpçc piekritu, tad – tîri pozitîvo emociju un izjûtu dçï, kas nâk no Jâòa dziesmâm," pastâstîja Viïums.
Negrib skançt kâ latvieði
Par tikðanu plaðâkos ûdeòos S.P.B. saka paldies Radio SWH raidîjuma Priekðnams vadîtâjam Mârim Þigatam, jo dziesma Pearl Tears esot tîri organiski caur Priekðnama atlases dzîlçm tikusi lielajâ Top 40. "Nebija nekâ tâda, ka es izmantotu savu vârdu vai arî tiktu ieslçgtas kâdas citas papildu balsoðanas shçmas. Bija liels pârsteigums, kad ðî dziesma godîgi nokïuva tur, kur tâ nokïuva," atzina Ingars, kurð ðajâ sastâvâ jûtoties kâ mâjâs. "Jâ, varçtu teikt, ka ðî pa ilgiem laikiem ir grupa, kurâ es jûtos patieðâm labi, jo jûtos kâ viens no ðîs grupas dalîbniekiem. Lîdz ðim, ja neskaita Time After Time laikus, visos projektos esmu bijis pieaicinâtais mûziíis, bet ðeit esmu pamatsastâvâ."
Iespçjams, latvieðu klausîtâjiem varçtu traucçt tas, ka S.P.B. ir nozvçrçjuðies dziedât tikai un vienîgi angliski. "Pirmâ dziesma pilnîgi spontâni tapa angïu valodâ, tad mçìinâjâm kaut ko latviski un sapratâm, ka... Sâk skançt latviski! Tas bija kritçrijs, ko negribçjâm savâ mûzikâ – ðo latvieðu estrâdes piegarðu," bez kaunçðanâs atzîst Aiðpurs. "Bija reiz konkrçts gadîjums: tikâmies ar igauòiem, demonstrçjâm viòiem latvieðu ierakstus, un viòi saka – â, ðitie jau latvieði! Kâ, viòi taèu angliski dzied! – mçs oponçjâm. Jâ, bet viòi spçlç latvieðu mûziku! Lûk, to mçs gribçjâm izskaust. Mûsu mçríis ir izsisties aiz Latvijas robeþâm: ja sanâks, tad bûs forði, ja ne, tad vismaz nevarçsim sev pçc tam pârmest, ka neesam neko mçìinâjuði. Gribas tomçr pamçìinât uzspçlçt lielo spçli."
Pozitîvi, tâpçc aktuâli
Paði S.P.B. vîri savu izpildîto mûziku piesaka kâ intelektuâlo poproku un neslçpj, ka tuvâkâs lîdzîbas Rietumos ir meklçjamas ar tâdâm grupâm kâ Coldplay, Keane, Radiohead un Muse.
"Ðis [izdotais albums] ir atskaites punkts, kad darbs ir izdarîts. Mums rokâs ir albums, ko nav kauns râdît citiem vai nosûtît kâdiem festivâlu organizatoriem, un tagad varam darboties tâlâk. Uz pavasari ir doma sarîkot vairâkus koncertus albuma prezentâcijai, tâpat ir arî piedâvâjumi uzspçlçt ârzemçs. Esam jau apstiprinâti dalîbai martâ Kanâdas mûzikas festâ, kur bûtîbâ spçlç tikai paði kanâdieði plus vçl daþi kolektîvi no Eiropas. Tâ pamazâm sâkam èubinâties," norâdîja Aiðpurs.
Paradoksâli, taèu S.P.B. tikt saulîtç var palîdzçt tieði paðlaik valdoðie melnie laiki. "Mûsu pluss ir pozitîvisms, patlaban tas ir aktuâli," atzîst arî Jânis. - Neatkarîgâ Rîta Avîze/one of the biggest newspapers in Latvia


Discography

CD - Sound Poetry, 12 songs, including 5 songs which gained radio TOP positions

Photos

Bio

The Sound Poets was established in early autumn of 2006 and in two years we have been designated as one of the best new Baltic bands.

We are three masters, one engineer and one genious.

Janis:
The first 'master' with a degree of Business Administration. He is the creative mastermind and voice of the band.

Arturs:
our keyboard men, master of PR and master of Public administration as well.

Ingars:
our engineer, bass player and co-producer as well. He is a graduate of Riga Technical University and thus becomes the most technical member of a band. And we are fairly sure – he is one of the best bass players on our coast.

Normunds:
third of the 'masters", with a degree of Business administration and Economics. He is our guitar player and our biggest 'Artist', but by good means.

Andris:
our drummer, most rhythmical member of the band. The story of pure genious begins here … he senses music from a half of a word or even a half of sound....