Shanghai University

Address:
99号 Shangda Road, Shanghai, Shanghai Shi, CHN
Telephone:
02196928188
Capacity:
500
 View map