Wharton Square Playground

Address:
2300 Wharton Street, Philadelphia, Pennsylvania, USA
Telephone:
(215) 685-1888
 View map