BETA You're viewing a musician profile. Want one? Click here!
Main musician profile image

Gutxi Bibang

Bilbao, Spain
| Age: 39 | M

http://www.gutxi.net

  • Guitar
  • Vocals