BETA You're viewing a musician profile. Want one? Click here!
Main musician profile image

Phe Lieu Nhat Minh

Ho Chi Minh City, Vietnam

Phế liệu Nhật Minh đã thành lập hơn 10 năm và đi vào hoạt động trong lĩnh vực thu mua phế liệu này. Công ty thu mua tất cả mặt hàng phế liệu như sắt, đồng, kẽm, inox, nhôm, vải cây,… Khu vực Hồ Chí Minh và lân cận. https://phelieunhatminh.com/